Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности “Сътрудник“ и “Хигиенист“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Направление 2

Обява

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и във връзка с Направление 2 от проекта – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности,

 

Община Казанлък

в качеството си на бенефициент

обявява подбор на персонал, както следва:

·     Хигиенист:

· 3 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 4 часа;

· 1 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 8 часа.

·     Сътрудник:

· 14 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 2 часа;

· 2 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 4 часа;

· 4 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 8 часа.

 

Изисквания към кандидатите за обявените длъжности :

-          да са пълнолетни граждани;

-          да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

-          да не са осъждани;

-          да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

I. За длъжност „Хигиенист“:

Персоналът ще бъде назначен в следните социални услуги, делегирани от държавата дейности:

-          Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с. Дунавци – 2 бр. на 4 часа;

-          Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък – 1 бр. на 8 часа;

-          Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък – 1 бр. на 4 часа;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

-          завършено образование – минимум основно;

-          професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

-          нагласа за работа с лица с увреждания;

-          умение за комуникативност и работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-          Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга;

-          Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря;

-          Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;

-          Изпълнява други функции, които са му възложени от прекия ръководител.

 

II. За длъжност „Сътрудник“:

Персоналът ще бъде назначен в следните социални услуги, делегирани от държавата дейности:

-          Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с. Дунавци – 1 бр. на 4 часа;

-          Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък – 10 бр. на 2 часа и 2 бр. на 8 часа;

-          Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък – 2 бр. на 8 часа и 4 бр. на 2 часа.

    -         Център за настаняване от семеен тип № 1, № 2, № 3 и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Казанлък – 1 бр.  на 4 часа.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

-          завършено образование – минимум средно;

-          професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

-          нагласа за работа с лица с увреждания;

-          умение за комуникативност и работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-          Координация на човекопотока, съобразен с изискването за ограничаване на контактите между лицата;

-          Следене за спазването на необходимата дистанция;

-          Подпомагане/контролиране на потребители за прилагане на мерки за дезинфекция;

-          Поддържане на отстояния между потребители в общи части и при движение между кабинети;

-          Изпълнява други функции, които са му възложени от прекия ръководител.

 

Необходими документи за кандидатстване: (за всяка от обявените позиции)

-          Заявление (по образец);

-          Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-          Документ за самоличност - копие;

-          Автобиография;

-          Документ за завършено образование – копие;

-          Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи професионален опит или квалификация и умения (ако е приложимо).

-          Медицинско за постъпване на работа (при сключване на Трудов договор).

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък, рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ (https://www.kazanlak.bg/cat-676.html), както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

Кандидатите следва да подадат документи на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – до 20.04.2021 г. включително.

 

Подборът на персонала по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ ще се проведе на три етапа, както следва:

-          първи етап – подбор по документи;

-          втори етап – интервю/събеседване;

-          трети етап – класиране.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, находяща се в гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 6, както и на сайта на Община Казанлък в рубриката на проекта.

 

Лице за контакт: Десислава Тинева – административен координатор на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“, тел. 0431/ 98 283.

 

           П

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

оправомощена със Заповед № 360/ 12.03.2021 г.

на Кмета на община Казанлък

 

Заявление за кандидатстване

Декларация за лични данни

публ. на 13.04.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220