Местни избори 2023

Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности Специалист “Здравни грижи“, Специалист “Социални дейности“ и “Куриер“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък”

Обява

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

 

Община Казанлък обявява подбор на персонал, както следва:

 

·         Специалист „Здравни грижи“ – 9 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 4 часа;

·         Специалист „Социални дейности“ – 14 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 4 часа;

·         Куриер – 3 бр. от които:

          -  2 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 8 часа;

          -  1 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 2 часа.

Изисквания към кандидатите за обявените длъжности :

-   да са пълнолетни граждани;

-   да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

   - да не са осъждани;

   - да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 54 години с   ограничения или     невъзможност за самообслужване.

 

Изисквания за заемане на длъжността специалист „Здравни грижи“ – Медицинска сестра:

-          Завършено медицинско образование;

-          Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

-          Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

-          Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

-          Професионален опит – минимум 1 година в сферата на здравеопазването;

-          Членство към професионална организация на професионалистите по здравни грижи се счита за предимство;

-          Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-          Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

-          Събира и предоставя здравна информация за потребителите на екипа за управление на услугата;

-          Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура и др.);

-          Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

-          Съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

-          Поддържа тясна връзка с близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние;

-          Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

-          Води необходимата документация и отчетност;

 

Изисквания за заемане на длъжността специалист „Социални дейности“ – Домашен санитар:

- Завършено образование – не се изисква, наличието на придобита степен е предимство;

              - Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;

- Придобита квалификация за „Домашен санитар“, Домашен помощник“, „Социален асистент“ и „Личен асистент“ се счита за предимство;

- Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/.

- Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-  Подпомага специалиста по „Здравни грижи“ при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности;

- Поддържа личната хигиена на потребителя, както и поддържа хигиената в помещението, което потребителят обитава;

- Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя);

-  Съдейства при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;

- Съдейства при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);

- Съдейства за закупуване на лекарства и заплаща битови сметки (със средства на потребителя);

-  Съдейства за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;

- Административна помощ - съдейства за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълва и подава на необходимите формуляри, като данъчни декларации, попълване и подаване па заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;

-  Оказва помощ при придвижване на потребителя в дома и извън него;

- Оказва помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;

- Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти;

-   Води необходимата документация и отчетност.

 

Изисквания за заемане на  длъжността  Куриер:

                     -     Завършено образование – минимум средно;

-          Професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

-          Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

-          Умение за комуникативност и работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Изпълнява заявки от и до дома на потребителите, свързани с :

-          доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителя), както и изпълнение на рецепти по рецептурни книжки ;

-          заплащане на битови сметки;

-          заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Необходими документи:

-          Заявление (по образец);

-          Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-          Автобиография;

-          Документ за самоличност – копие;

-          Документ за завършено образование – копие;

-          Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

-          Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html , както и да се получат на място в сградата на:

- Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5;

- Домашен социален патронаж, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък.

 

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 21.04.2021 г. 17:30 ч. включително.

 

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html, рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“.

                                                          

Лица за контакт:

Женя Петрова, Диспечер на услугата „Патронажна грижа“ – 0431/63470

  

               П

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

оправомощена със Заповед № 360/ 12.03.2021 г.

на Кмета на община Казанлък

 

Заявление за кандидатстване

Декларация за лични данни

публ. на 14.04.2021 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220