Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 12.05.2021 г.(втора дата при липса на кандидати 26.05.2021 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди № 603 и № 604 от 12.04.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения № 391 и № 392 от 25.03.2021 г.  на ОбС – Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следните общински имоти:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457, с обща площ 337, гр. Казанлък

10:00

6 700

180

2.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 с обща площ 780 кв. м, кв.63, с. Ясеново, общ. Казанлък

10:15

3 900

180

3.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-756 с обща площ 679 кв. м, кв.70, с. Бузовград, общ. Казанлък

10:30

6 100

180

4.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-757 с обща площ 674  кв. м, кв.70, с. Бузовград, общ. Казанлък

10:45

6 050

180

5.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 с обща площ 647 кв. м, кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък

11:00

5 000

180

6.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) V с обща площ 555  кв. м, кв. 87, с.Горно Черковище, общ. Казанлък

11:15

4 450

180

7.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII - 496 с обща площ 615 кв. м, кв.46, с.Хаджидимитрово, общ.Казанлък

11:30

5 250

180

Търговете ще се проведат на 11.05.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  25.05.2021 г.,  при същите условия.

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 с площ 11 440 кв. м, адрес: кв. 376, гр. Казанлък

11:45

460 360

180

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 с площ 3 572 кв. м, адрес: кв. 376, гр. Казанлък

12:00

186 460

180

Търговете ще се проведат на 12.05.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  26.05.2021 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или  на касата в ЦИУ при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на обекта  на търга и  името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък на тел.: 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 20.04.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220