Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Ученически Автобус на 28.04.2021 г., втора дата при липса на кандидати - 12.05.2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, чл. 80, т.7, чл. 81 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет–Казанлък и Заповед № 618/13.04.2021г. на Кмета, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на: Ученически Автобус, Отойол, рег. № СТ 38 42 ВМ, рама № NMP211ALT01200156. Търгът ще се проведе от 11,00ч. на 28.04.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

  1. Начална тръжна цена - 5 500 лв., без ДДС.
  2. Цена за закупуване на тръжна документация – 50 лв., без ДДС.
  3. Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  12.05.2021г.,  при същите условия.
  4. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF или в приходната каса в ЦИУ, в срока за подаване на документи за участие.
  5. Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
  6. Цената на автомобила се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху застрахователната стойност на превозното средство, както и дължимият ДДС. Всички разноски по прехвърлянето са за сметка на купувача. Към момента на подписване на договора, спечелилият участник представя Удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство.
  7. Оглед на МПС – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 16:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

            За повече информация: тел. 0431 98 243 или на гише № 6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

 

публ. на 21.04.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220