Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделска земя в м. “Старите лозя“ на 14.05.2021 г.., втора дата 28.05.2021 г., при същите условия/

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г. и в изпълнение на Заповед № 659/19.04.2021 г. на Кмета на община Казанлък обявява провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински имот - земеделска земя, с обща площ от 917 кв. м. (деветстотин и седемнадесет кв. м.), представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.160.425 в местност „Старите лозя“ по КККР гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), с начален годишен наем в размер на 36.00 лв. (тридесет и шест лева).

Публичния търг да се проведе на 14.05.2021 г. от 10:30 часа в „Ритуалната зала“ на Община Казанлък. При липса на кандидати - втора дата – 28.05.2021 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация - 100 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи, ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина” № 6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

Драгомир Петков /П/
Зам.-кмет на община Казанлък

публ. на 23.04.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220