Местни избори 2023

Публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти на 21.06.2021 г., 22.06.2021 г. и на 23.06.2021 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №№  834, № 836 и 837 от 25.05.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения №№ 417, 412, 413 и 411 от 27.04.2021 г.  на ОбС – Казанлък, обявява публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следните общински имоти:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.58 с площ 1176 кв.м., гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани“

15:00

10600,00

180

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.59 с площ 1797 кв.м., гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани“

15:15

16200,00

180

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.84  с площ 6151 кв.м., гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани“

16:00

52900,00

180

Търговете ще се проведат на 21.06.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  19.07.2021 г.,  при същите условия.

 

1.

Имот № 608.420 с площ 620 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

10:00

520,00

150

2.

Имот № 608.422 с площ 706 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

10:15

600,00

150

3.

Имот № 608.428 с площ 646 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

10:30

550,00

150

4.

Имот № 608.419 с площ 576 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

10:45

490,00

150

5.

Имот № 603.335 с площ 219 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

11:00

140,00

150

6.

Имот № 603.336 с площ 367 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

11:15

230,00

150

7.

Имот № 602.124 с площ 452 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

11:30

290,00

150

8.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII с обща площ 700 кв. м, находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък

11:45

11080,00

180

9.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII с обща площ 770 кв. м, находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък

12:00

12190,00

180

Търговете ще се проведат на 22.06.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  20.07.2021 г.,  при същите условия.

1.

Поземлен имот с идентификатор 77027.72.50 с площ 2 389 кв.м., с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“

10:00

1 990,00

150

2.

Поземлен имот с идентификатор 77027.73.49 с площ 3 318 кв.м., с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“

10:15

2 810,00

150

3.

Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 с площ 357 кв.м., с. Енина

10:30

380,00

150

4.

Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 с площ 666 кв.м, местност „Адалъка“ с. Овощник

10:45

620,00

150

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.97.39 с площ 434 кв.м., „Големите ливади“, гр. Казанлък

11:00

420,00

150

Търговете ще се проведат на 23.06.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  21.07.2021 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или  на касата в ЦИУ при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

            Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на обекта  на търга и  името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на тел.: 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 03.06.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220