Местни избори 2023

Конкурс за възлагане на управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД със срок на договора - 3 години.

П О К А Н А

В изпълнение на Решение № 436/27.05.2021г. на ОбС-Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, с ЕИК 205920104, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” №6 със срок на договора – 3 години.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;

2 . Автобиография;

3. Документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД - оригинал;

5. Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж /заверено копие/;

6. Документ за придобити други допълнителни квалификации и специалности – заверени копия /ако има такива/;

7. Медицинско свидетелство - оригинал;

8. Концепция за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление;

9. Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 5 - т. 8 от Закона за публичните предприятия;

Срок за подаване на документи от кандидатите: 16:30 часа на 14.07.2021 г. в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, Гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на последния работен ден. Втора дата: 22.07.2021 г. при същите условия.

Концепцията за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление, всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, който заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.

Документи, относно: годишен баланс за 2020 год. и предмета на дейност на дружеството, кандидатите могат да получат в ЦИУ, гише №2 – „Деловодство“, както и проект на договора за управление.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

Публ. на 09.06.2021 г.

публ. на 09.06.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220