Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на общината да вземат участие в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, предназначен за изпълнение на инвестиционен проект.

Във връзка с удължената противоепидемична обстаносвка в страната до 31.07.2021 г., публичното обсъждане ще се осъществи чрез и-мейл кореспонденция със заинтересованите страни до 17:30 часа на 25 юни 2021 г.

Община Казанлък изпълнява проект „Изграждане на социални жилища“, финансиран от  Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно сключен на 30 юни 2020 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № BG16RFOP001-1.024-0005-C01 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Община Казанлък. Договорът е на обща стойност 1 288 120,54 лв. и със срок на изпълнение до 30.06.2022 г.

Средствата по кредита ще се използват за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейностите по Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-40/30.06.2020 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-1.024-0005-C01) за проект „Изграждане на социални жилища“, финансиран по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1 „Устойчиви и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Максималният размер (стойност) на дълга е до 340 000 лв. (триста и четиридесет хиляди лева). Индикативният общ срок на погасяване е до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източниците за погасяване на главницата са чрез плащанията от Управляващия орган съгласно АДПБФП № BG16RFOP001-1.024-0005-C01/30.06.2020 год. и/или от собствени бюджетни средства.

Начинът на обезпечение на кредита е чрез:

1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Казанлък по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0005-C01/30.06.2020 год., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Казанлък, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат до 17:30 ч. на 25.06.2021 г., на следните електронни адреси: mayor@kazanlak.bg и i.georgieva@kazanlak.bg

Допълнителна информация свързана с проекта и условията за кредитиране могат да бъдат намерени на интернет адрес https://www.kazanlak.bg/ в секция Обществени обсъждания

Община Казанлък

Покана

Информация за проекта

 

публ. на 16.06.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220