ПОКАНА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Община Казанлък обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Казанлък.

Финансирането на проекти по настоящата покана се осигурява от бюджета на Община Казанлък за 2021 година от Фонд за финансиране на проекти за младежки дейности, част от Младежки календар.

Право на кандидатстване имат неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТТРРЮЛНЦ) или по Закона за народните читалища (ЗНЧ) и осъществяващи дейности в обществена полза.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

а) решаване на конкретни социални проблеми;

б) повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми;

в) преодоляване социалната изолация;

г) насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

д) утвърждаване на национални традиции;

е) насърчаване на здравословния начин на живот;

ж) екология;

з) развитие на демокрацията и защита на човешките права.

Срокът за кандидатстване е до 16,00 часа на 05.08.2021 г. /четвъртък/, включително.

Изискванията, условията и реда за кандидатстване са регламентирани в Насоки за кандидатстване към настоящата покана. Пълният пакет документи към настоящата покана може да намерите тук https://www.kazanlak.bg/page-10666.html или на официалния сайт на Община Казанлък, рубрика „Портал за младежта“.

Очакваме Вашите предложения!

 

28.06.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220