Местни избори 2023

Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи се в местност “Старите лозя“, гр. Казанлък на 26, 27 и 28.07.2021 г., при липса на кандидати втора дата /09.08., 10.08. и 11.08.2021 г./, при същите условия

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 80, т. 4, чл. 81, ал. 2 от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 447 и Решение № 448 от 27.05.2021 г. на Общински съвет - Казанлък и в изпълнение на Заповед № 1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за продажба на общински имоти, находящи се в местност „Старите лозя“, гр. Казанлък:

 

Обект на търга

 

Час на   търга

 

Начална тръжна цена,

лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

На 26.07. 2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък,

втора дата при липса на кандидати -  09.08.2021 г.,  при същите условия.

1.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270  с обща площ 458 кв. м, гр. Казанлък

11:00

 

19 480,00

180

2.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 с обща площ 423 кв. м, гр.Казанлък

11:30

 

17 990,00

180

3.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 с обща площ 375 кв. м, гр. Казанлък

12:00

 

15 950,00

180

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 с обща площ 409 кв. м, гр.Казанлък

15:00

 

17 390,00

180

 

5.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249  с обща площ 883 кв. м, гр. Казанлък

15:30

 

48 600,00

180

На 27.07.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък,
втора дата при липса на кандидати -  10.08.2021
г.,  при същите условия.

6.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 с обща площ 1252 кв. м, гр.Казанлък

10:00

 

62 640,00

180

7.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 с обща площ 590 кв. м, гр. Казанлък

10:30

 

28 040,00

180

8.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 с обща площ 559 кв. м, гр.Казанлък

11:00

 

29 370,00

180

9.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 с обща площ 912 кв. м, гр.Казанлък

11:30

 

47 910,00

180

10.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9205 с обща площ 383 кв. м, гр.Казанлък

12:00

 

19 660,00

180

На 28.07.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък,
втора дата при липса на кандидати -  11.08.2021
г.,  при същите условия.

11.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9166 с обща площ 504 кв. м, гр. Казанлък

10:00

 

27 740,00

180

12.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 с обща площ 608 кв. м, гр. Казанлък

10:30

 

28 900,00

180

13.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 с обща площ 402 кв. м, гр. Казанлък

11:00

 

19 110,00

180

14.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 с обща площ 442 кв. м, гр. Казанлък

11:30

 

21 010,00

180

15.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 с обща площ 925 кв. м, гр. Казанлък

12:00

 

43 970,00

180

16.

 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 с обща площ 1110 кв. м, гр. Казанлък

12:30

 

58 310,00

180

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦИУ при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

              Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Оглед на имотите – 10-16 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и  името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък  или на тел. 0431/98234.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 13.07.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220