Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

           Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

 

           Община Казанлък обявява подбор на персонал по проект Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства на територията на община Казанлък, за следните длъжности:

 

·        Ръководител – 1 бр.;

·        Социален работник – 1 бр.;

·        Педагог/социален педагог – 1 бр.;

·        Специален педагог – 1 бр.;

·        Психолог – 1 бр.;

·        Рехабилитатор – 1 бр.;

·        Логопед - 1 бр.;

·        Медицинска сестра – 1 бр.;

·        Трудотерапевт – 1 бр.;

·        Детегледачка – 3 бр.;

·        Касиер/домакин - 1 бр.;

·        Счетоводител – 1 бр.;

·        Шофьор – 1 бр.;

·        Общ работник/огняр - 1 бр.;

·        Хигиенист – 1 бр.

 

1.      Изисквания за заемане на длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ“

·      Образование – висше; специалност: „Социални дейности“, „Психология“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“, „Педагогика“

·      Професионален опит – минимум 3 години в сферата на социалните услуги;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Отлични комуникативни, организационни и лидерски умения;

·      Умения за формиране и ръководене на екип;

·      Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Организира, ръководи и координира цялостната дейност на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в град Казанлък в съответствие с действащото законодателство;

·      Осигурява качество на услугите, което да гарантира пълноценното физическо и психическо развитие и социално включване на всеки потребител чрез индивидуална грижа и подкрепа;

·      Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги;

·      Изготвя планове и процедури в съответствие с политиката на Община Казанлък

·      Отговаря за разработването и съхранението на документацията, отнасяща се до функционирането на услугата в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на проекта.

·      Участва в управлението на утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата съвместно с екипа по управление на проекта.

 

2.      Изисквания за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“:

·      Образование – висше; специалност: „Социални дейности“, „Социално-психологическо консултиране“; „Социална педагогика“;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства;

·      Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Участва в обсъждането, планирането и организирането на всички дейности и мероприятия в Дневния център;

·      Планира социалната работа с потребителите на услугата, като спазва определените срокове;

·      Води съответната документация по предоставяне на услугите, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

·      Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители.

·      Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

 

3.      Изисквания за заемане на длъжността „ПЕДАГОГ“/„СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“:

·      Образование – висше; специалност: „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Педагогика“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика“; „Начална училищна педагогика“.

·      Професионален опит – минимум 1 година;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Креативност и инициативност в работата;

·      Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Извършва педагогическа оценка с цел определяне на образователните потребности и възможности на потребителните и поставя индивидуални цели за учебно-възпитателните дейност с тях;

·      Организира и провежда индивидуални и групови занимания с потребителите с възпитателна и образователна насоченост. Подпомага подготовката за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище.

·      Разработва и прилага подходящи методи и техники за мотивиране на потребителите и стимулиране на личностното им развитие;

·      Подбира учебни средства, материали и помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;

·      Съвместно с другите специалисти организира подходяща по вид трудотерапия, съобразена с възможностите и потребностите на потребителите, насочена към развитие на способностите им за независим живот.

·      Поддържа контакт със семейството на потребителите, предоставя информация и консултации за тяхното развитие.

·      Осъществява и поддържа контакт с образователни и други институции.

·      Води съответната документация по предоставяне на педагогическа подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

4.      Изисквания за заемане на длъжността „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“:

·      Образование – висше; специалност: „Социална педагогика“; „Специална педагогика“, „Ресурсен учител“

·      Професионален опит – минимум 1 година;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Креативност и инициативност в работата;

·      Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Оказва педагогическа подкрепа на потребителите съобразно с възрастовите им особености и образователните им потребности, като използва подходящи корекционни стратегии, методи и техники, които мотивират и стимулират личностното им развитие и компенсират дефицитите.

·      Стимулира развитието на познавателната и когнитивната сфера, вербалната и невербалната комуникация, сензомоториката и др.;

·      Съдейства за формиране на социални умения, умения за работа в група, умения за самостоятелно справяне, умения за самообслужване;

·      Организира и провежда различни обучителни занимания и дейности с цел подготовка за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище.

·      Създава  възможности за самостоятелно планиране и осъществяване на последователни дейности от ежедневието.

·       Работи индивидуално и групово с потребителите. 

·      Води съответната документация по предоставяне на педагогическа подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

5.      Изисквания за заемане на длъжността „ПСИХОЛОГ“:

·      Образование – висше; специалност – „Психология“

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Предоставя психологическа подкрепа на потребителите на Дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата.

·      Проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на потребителите и прилага подходящи интервенции, тренинги, терапии за удовлетворяване на тези потребности и повишаване качеството им на живот;

·      Оказва методологическа подкрепа на целия персонал по отношение на справяне с трудно поведение, овладяване на агресията, изразяване на емоциите, успешна вербална и невербална комуникация;

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Ангажира се с пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения;

·       Извършва индивидуални консултации с всеки член на персонала, потребителите и техните семейства, когато е необходимо;

·      Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява психологическата работа с потребителите.

Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

 

6.      Изисквания за заемане на длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР“:

·      Образование - висше; Специалност „Рехабилитатор“ или „Кинезитерапевт“;

·      Професионален опит - минимум 1 година по специалността;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Способност за планиране и организиране на дейността;

·      Умения за самостоятелна работа и работа в екип.;

·      Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за подобряване състоянието на децата и младежите;

·      Организира и провежда закалителни, общоукрепващи и мобилизационни процедури;

·      Информира и обсъжда със семейството на потребителите дейностите и състоянието на техните близки и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия;

·      Води необходимата документация и отчетност;

 

7.      Изисквания за заемане на длъжността „ЛОГОПЕД“:

·      Образование - висше; специалност „Логопедия“;

·         Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Способност за планиране и организиране на дейността;

·      Умения за самостоятелна работа и работа в екип. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Извършва диагностика и оценяване на комуникативното развитие на всеки потребител и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа.

·      Разработва и прилага подходящи корекционни методи и техники за повишаване и развитие на комуникативните възможности, съобразени с индивидуалните психо-физически особености на  всеки потребител,

·      Оказва методическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация.

·      Информира семейството и специалистите относно особеностите на комуникативното развитие на всеки потребител и подпомага семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане говорното развитие на детето им;

·      Осъществява партньорство със семействата на потребителите и ги подпомага при идентифициране на силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;

·      Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите и техните семейства

·       Разработва обучителни и информационни материали;

·       Води съответната документация по предоставяне на логопедична подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

8.      Изисквания за заемане на  длъжността  „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“:

·      Образование – висше, специалност – „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ („Фелдшер“);

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Способност за планиране и организиране на дейността;

·      Умения за самостоятелна работа и работа в екип. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Осигурява медицинска грижа, с цел опазване живота, здравето, психическия и емоционален комфорт на потребителите.

·       Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Води задължителната документация и оказва долекарска помощ при необходимост.

·      Провежда ежедневен сутрешен филтър и се информира за здравословното състояние на потребителите от родителите им.

·      Извършва активно наблюдение на физическото развитие на потребителите и участва при определяне на физическата им дееспособност съвместно с други специалисти.

·      Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в Дневния център като проследява факторите на околната среда (температура, влага, осветление, отопление, шум и други вредности) и участва при извършването на съответните измервания;

·      Организира и отговаря за осъществяването на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки в центъра, включително личната хигиена на децата, хигиената в кухненския блок, отопление, проветряване, режим на сън.

·      Приема и разпределя доставената в Дневния център храна, контролира и изготвя протокол за нейното качество и количество.

 

9.      Изисквания за заемане на  длъжността  „ТРУДОТЕРАПЕВТ“:

·      Образование – висше; специалност: „Трудотерапия“, „Специална педагогика“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“, „Изобразително изкуство“, „Психология“

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Креативност и инициативност в работата.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител.

·      Оказва подкрепа за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения

·      Работи по изготвени от него програми за индивидуална и групова работа.

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Сформира групи за работа с потребители с общи интереси;

·      Води съответната документация по предоставяне на трудотерапевтична подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

10.  Изисквания за заемане на  длъжността  „ДЕТЕГЛЕДАЧКА“:

·      Образование – минимум средно;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Умения за работа в екип и комуникативност;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Активно участва в обгрижването на потребителите, ползващи социалната услуга;

·      Отговорен е за задоволяване на базовите потребности на потребителите – хранене, облекло, санитарно-хигиенни нужди, личен тоалет, преобличане и др

·       Съдейства на членовете на екипа при организиране ежедневието на потребителите; Взема участие в организираните занимателни и развлекателни игри съвместно с потребителите;

·       При отсъствие на хигиенист се грижи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията, като спазва въведените инструкции за хигиена и дезинфекция;

·       Дава пълна информация на социалния работник и медицинската сестра относно констатирани по време на работата проблеми в здравословното  състояние и поведението на потребителите на услугата;

·       Подпомага членовете на екипа при организиране и провеждане на мероприятия, разходки и развлечения извън Дневния център.

 

11.  Изисквания за заемане на  длъжността „КАСИЕР/ДОМАКИН“:

·      Образование – минимум средно;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта икономиката е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания.

            Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Извършва всички дейности, свързани с организиране на процеса по снабдяване, съхраняване и отпускане на стоки, материали, инвентар, обзавеждане, оборудване и работно облекло и др. стоково-материални ценности.

·      Съхранява стоково-материалните ценности съобразно свойствата им, поддържа складовите помещения съобразно санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания.

·      Организира, координира и отчита своевременно паричните средства.

·      Оформя първични документи, свързани с финансовата дейност на социалната услуга.

·      Води необходимата отчетност на постъпилите/наличните стоки и материали, инвентар, обзавеждане и оборудване и работно облекло. Контролира целесъобразното им ползване.

·      Приема, регистрира и изпраща в съответните звена входящата кореспонденция; регистрира и изпраща изходящата поща.

 

12.  Изисквания за заемане на  длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ“:

·      Образование – висше икономическо образование;

·      Професионален опит – минимум 2 години по специалността;

·      Опит в бюджетно счетоводство се счита за предимство;

·      Опит в работа по проекти по оперативни програми се счита за предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със счетоводна дейност;.     

·      Добро познаване на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност; вътрешния финансов контрол; данъчното и осигурителното право; реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации; организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.

·      Отлични комуникативни и организационни умения

·      Оперативност и комбинативност

·      Умения за работа в екип

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Планиране, организиране, управление и контрол на бюджета за дейността,;

·      Води и съхранява цялата счетоводна документация във връзка с услугата;

·      Изготвя справки, отчети и доклади във връзка със счетоводната документация;

 

13.  Изисквания за заемане на  длъжността „ШОФЬОР“:

·      Образование – минимум средно;

·      Стаж – минимум 3 години като шофьор;

·      Свидетелство за управление на моторно превозно средство –  категория В;

·      Да познава Закона за движение по пътищата и нормативните актове и инструкции, свързани с него. Устройството на автомобила и изискванията за неговата експлоатация; Нормативните изисквания за охрана и безопасност на труда;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Умения за работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Управлява и поддържа специализиран автомобил - тип микробус, сертифициран за лица с увреждания;

·      Следи за техническата изправност на превозното средство и при установени нередности ги отстранява сам или търси помощ на специализиран сервиз и/или сигнализира прекия си ръководител;

·       Следи превозното средство да е заредено с необходимите консумативи при експлоатацията му на дълги разстояния, при зимни и неблагоприятни условия;

·       Следи и спазва сроковете за техническо обслужване и прегледи;

·       Не оставя превозното средство без наблюдение по време на изпълнение на служебните задължения;

·      Отговаря за своевременното извозване на потребителите до и от Дневния център, спазвайки установения график;

·       Ежедневно попълва пътни листове, отразяващи вярно и точно изминатите маршрути и километри, както и разхода на гориво и отработеното време.

 

14.  Изисквания за заемане на  длъжността „ОБЩ РАБОТНИК/ОГНЯР“:

·      Образование – минимум средно;

·      Професионален опит – не се изисква;

·      Да притежава документ за придобита огнярска правоспособност или документ за започнат курс за придобиване на правоспособност; 

·      Да бъде запознат с правилата за безопасна работа с котли, изискванията за противопожарна охрана, инструкциите за безопасна работа, Правилника за вътрешния трудов ред.

·      Умения за работа в екип.    

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Отговаря за техническата поддръжка на сградата;

·      Отговаря и следи за правилната експлоатация на котелната инсталация и осигурява отоплението през зимния период;

·      Отговаря и следи за противопожарното състояние на котелните помещения;

·      Следи за състоянието и изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;

·      Следи за поддържане на нормална температура в социалните услуги през отоплителния сезон  и  техническата изправност на уредите;

·      Следи за състоянието на сградата, помещенията, дворното място и се грижи за поддържането им;

·      Спазва  техниката на безопасност при работа със съоръжения, инсталации и ел. уреди;

·      Съвместно с касиер-домакина прави заявки за необходими материали и консумативи за поддръжка на сградите и съоръженията;

 

15. Изисквания за заемане на длъжността „ХИГИЕНИСТ“:

·      Образование – минимум средно;

·      Умения за работа в екип и комуникативност;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Грижи се за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и дворното пространство в социалната услуга, като спазва въведените инструкции за хигиена и дезинфекция.

·      Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19;

·      Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;

·      Почиства и дезинфекцира кабинети и зали за работа, санитарни възли, подове, коридори и складови помещения;

·      Следи за състоянието на помещенията след напускането им;

·      Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения.

·      Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратите и дезинфектантите, с които работи.

·      Следи за повредите в различните помещения и уведомява за тях.

 

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

            - Първи етап – допускане по документи;

            - Втори етап – интервю/събеседване;

 

Необходими документи:

-          Заявление (по образец);

-          Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-          Автобиография;

-          Документ за самоличност – за сверка;

-          Документ за завършено образование – заверено копие;

-          Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

-          Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

          След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори по реда на КТ на пълно работно време – 8 часа.

 

        Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5;

 

        Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – до 15.09.2021 г. 17:30 ч. включително.

  

       Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“.

                                                          

Лица за контакт:

Мария Паунова-Тончева, административен координатор по проекта;

Тел. номер: 0431/98-283;

 

                 П

    ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

(Оправомощена със Заповед № 880/28.05.2021 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

 

Заявление за кандидатстване

 

Декларация за лични данни

 

 

публ. на 01.09.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220