Публичнен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Равда, общ. Несебър на 16.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 06.10.2021 г./

На основание чл. 82, ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1534/26.08.2021 г. на Кмета на община Казанлък във връзка с Решениe № 491/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, обявява публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за продажба на следния общински имот:

 

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена в лв.

без ДДС

Цена за тръжна документация в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с площ 5660 кв. м,
с. Равда, общ. Несебър

14:00

985 800 лв.

180

 

Търгът да се проведе на 16.09.2021 г. от 14:00 ч. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  - 06.10.2021 г.,  при същите условия.
Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.
Данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, да се преведе по сметка: BG55UNCR76308400000400, код вид на плащане: 44 25 00 на Община Несебър.
Оглед на имотите – от 10:00 ч. до 16:00 ч. през всички работни дни до изтичане
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на тел.: 0431/98243

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък

публ. на 07.09.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220