Местни избори 2023

Публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, кв. “Казанлъшки минерални бани“ на 17.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 07.10.2021 г./

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1533/26.08.2021 г. на Кмета на община Казанлък във връзка с Решениe № 489/29.07.2021 г., на Общински съвет-Казанлък обявява публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следните общински имоти:
Търговете да се проведат на 17.09.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  07.10.2021 г.,  при същите условия.

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.438 с площ 1125 кв.м., гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани“

10:30

22500,00

180

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.439 с площ 1695 кв.м., гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани“

11:00

33900,00

180

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.393  с площ 5567 кв.м., гр. Казанлък, кв. „Казанлъшки минерални бани“

11:30

111350,00

180

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦИУ при Община Казанлък.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.
Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на тел.: 0431/98243.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък

публ. на 07.09.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220