Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

Списък на кандидатите

след проведен първи етап - подбор по документи,

за заемане на длъжностите:

·         Социален работник;

·         Педагог/социален педагог;

·         Специален педагог;

·         Психолог;

·         Рехабилитатор;

·         Логопед;

·         Медицинска сестра;

·         Трудотерапевт;

·         Детегледачка;

·         Касиер/домакин;

·         Счетоводител;

·         Шофьор;

·         Общ работник/огняр;

·         Хигиенист

 

по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, по обява със срок за кандидатстване до 15.09.2021 г.

 

Длъжност „Социален работник“

1.      Одобрени кандидати:

Емилия Енчева Грозева

Таня Вангелова Симова

Живка Колева Георгиева

Красимира Петрова Илиева

Веселия Тошкова Маринова

Даниела Проданова Митева

 

2.      Неодобрени кандидати:

Десислава Минчева Косекова

Николета Миленова Турданова

Калинка Симеонова Момчилова

 

Длъжност „Специален педагог“

1.      Одобрени кандидати:

-

2.      Неодобрени кандидати:

Даниела Стефанова Димитрова

Мария Димитрова Николова

Красимира Петрова Илиева

 

Длъжност „Педагог/социален педагог“

1.      Одобрени кандидати:

      Веселия Тошкова Маринова

      Даниела Станчева Станчева-Баева

 

2.      Неодобрени кандидати:

      Наталия Богомилова Бобева

      Наталия Костадинова Иванова

      Десислава Минчева Косекова

      Емилия Енчева Грозева

      Стелияна Христова Димова

      Лилия Делева Попова

      Живка Колева Георгиева

      Красимира Петрова Илиева

 

Длъжност „Психолог“

1.    Одобрени кандидати:

     Белиса Сунаева Бюрханова

     Евгения Николаева Колева

     Николета Миленова Турданова

     Антон Марков Мицелов

 

2.    Неодобрени кандидати:

     Ремзие Неджмиева Бозаджиева      

     Радост Методиева Благова-Димова

 

                 Длъжност „Медицинска сестра“

1.      Одобрени кандидати:

Милена Христова Благова

Ирина Живкова Паричкова

Любомир Матов Матов

Иванка Пантова Ганева

Длъжност „Касиер/домакин“

1.      Одобрени кандидати:

Миглена Светославова Славчева

Тонка Михайлова Стоянова

Мария Стратиева Караджова

Надежда Георгиева Джигова

Айше Мехмед Асенова

Станимира Стоянова Донева

Павлинка Василева Василева

Елисавета Ледиева Здравкова

Бонка Василева Стойчева

Незабравка Найденова Иванова

Стеляна Илкова Ганева

Даниела Георгиева Назърова

Недялка Иванова Желева

Тотка Стефанова Стефанова

Мюжгян Ахмед Шандарли-Мехмед

Мая Атанасова Николова

 

Длъжност „Рехабилитатор“

1.      Одобрени кандидати:

Димо Ангелов Димов

Бояна Дамянова Николова-Савова

 

Длъжност „Детегледачка“

1.      Одобрени кандидати:

Ремзие Неджмиева Бозаджиева

Мария Станимирова Иванова

Мариана Спасенова Димитрова

Айше Мехмед Асенова

Красимира Иванова Бинева

Нюсет Апти Апти

Дора Ганчева Славова

Диляна Траянова Байкова

 

Длъжност „Логопед“

1.      Одобрени кандидати:

Катерина Бонева Джавгова

Зюляр Бекирова Манаф

 

Длъжност „Трудотерапевт“

1.      Одобрени кандидати:

Даниела Проданова Митева

Веселия Тошкова Маринова

2.      Неодобрени кандидати:

Мариана Спасенова Димитрова

 

Длъжност „Счетоводител“

1.      Одобрени кандидати:

Станимира Стоянова Донева

 

Длъжност „Хигиенист“

1.      Одобрени кандидати:

Аксиния Димитрова Костадинова

Билгин Осман Назиф

Мариана Спасенова Димитрова

Даниела Трифонова Трифонова

Красимира Иванова Бинева

Дора Ганчева Славова

Станимира Стоянова Донева

Малинка Кънчева Иванова

Десислава Альошева Панчева

Силвия Сашева Паничарова

 

Длъжност „Общ работник/огняр“

1.      Одобрени кандидати:

Георги Ненов Кацаров

Сашо Асенов Паничаров

Андон Аврамов Атанасов

2.      Неодобрени кандидати:

Костадин Венков Костадинов

Юсеин Мехмед Сюлейман

 

Длъжност „Шофьор“

1.      Одобрени кандидати:

Иво Ячев Павлов

Милен Велинов Стайков

Димо Ангелов Димов

Юсеин Мехмедов Сюлейманов

Нюсет Апти Апти

Христо Димитров Щонов

Деньо Стефанов Клисуров

Андон Аврамов Атанасов

Тенчо Русев Пехливанов

Владимир Иванов Велков

 

                       Недопуснати кандидати до подбор по документи:

1.      Милена Стойнова Стоева

2.      Цветелина Станкова Милева

 

Допуснатите до Интервю/Събеседване кандидати ще бъдат допълнително уведомени за датата и часа на провеждане на  интервюто.

 

Община Казанлък

 

 

 

публ. на 21.09.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220