Списък на класирани кандидати, след проведен втори етап - интервю/събеседване“

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ,

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

·         Социален работник;

·         Педагог/социален педагог;

·         Специален педагог;

·         Психолог;

·         Рехабилитатор;

·         Логопед;

·         Медицинска сестра;

·         Трудотерапевт;

·         Детегледачка;

·         Касиер/домакин;

·         Счетоводител;

·         Шофьор;

·         Общ работник/огняр;

·         Хигиенист.

 

по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, по обява със срок за кандидатстване до 15.09.2021 г.

 

ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

Одобрени кандидати:

1. Веселия Тошкова Маринова - 36 точки

Неодобрени кандидати:

2. Емилия Енчева Грозева – 14 точки

3. Даниела Проданова Митева – 14 точки

4. Живка Колева Георгиева – 14 точки

5. Красимира Петрова Илиева – 13 точки

6. Таня Вангелова Симова – кандидатът не се яви

 

ДЛЪЖНОСТ „ПЕДАГОГ/СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“

Одобрени кандидати:

  1. Веселия Тошкова Маринова – 45 точки

  2. Даниела Станчева Станчева-Баева – 42 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ“

Одобрени кандидати:

 -

Неодобрени кандидати:

 1. Белиса Сунаева Бюрханова – кандидатът не се яви

 2. Евгения Николаева Колева – 14 точки

 3. Николета Миленова Турданова – 14 точки

 4. Антон Марков Мицелов – 12 точки

 

  ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Одобрени кандидати:

1. Любомир Матов Матов – 45 точки

2. Ирина Живкова Паричкова 42 точки

3. Милена Христова Благова – 39 точки

Неодобрени кандидати:

4. Иванка Пантова Ганева – кандидатът не се яви

 

ДЛЪЖНОСТ „КАСИЕР/ДОМАКИН“

Одобрени кандидати:

1. Незабравка Найденова Иванова – 45 точки

2. Елисавета Ледиева Здравкова – 42 точки 

3. Надежда Георгиева Джигова – 39 точки

4. Даниела Георгиева Назърова – 36 точки

5. Тонка Михайлова Стоянова – 33 точки

6. Бонка Василева Стойчева – 31 точки

7. Тотка Стефанова Стефанова – 30 точки

8. Мария Стратиева Караджова – 28 точки

9. Мая Атанасова Николова – 26 точки

10. Павлинка Василева Василева – 24 точки

Неодобрени кандидати:

11. Станимира Стоянова Донева – 13 точки

12. Стеляна Илкова Ганева – 13 точки

13. Мюжгян Ахмед Шандарли-Мехмед – 12 точки

14. Недялка Иванова Желева – кандидатът не се яви

15. Айше Мехмед Асенова – кандидатът не се яви

16. Миглена Светославова Славчева – кандидатът не се яви

 

ДЛЪЖНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“

Одобрени кандидати:

1. Бояна Дамянова Николова-Савова – 45 точки

2. Димо Ангелов Димов – 42 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „ДЕТЕГЛЕДАЧКА“

Одобрени кандидати:

1. Мариана Спасенова Димитрова – 45 точки

1. Дора Ганчева Славова – 45 точки

1. Ремзие Неджмиева Бозаджиева – 45 точки

2. Красимира Иванова Бинева – 42 точки

Неодобрени кандидати:

3. Нюсет Апти Апти – 14 точки

              4. Диляна Траянова Байкова – 12 точки

              5. Мария Станимирова Иванова – кандидатът не се яви

              6. Айше Мехмед Асенова – кандидатът не се яви

 

ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“

Одобрени кандидати:

-

Неодобрени кандидати:

                1.    Катерина Бонева Джавгова – 14 точки

                2.    Зюляр Бекирова Манаф – 12 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „ТРУДОТЕРАПЕВТ“

Одобрени кандидати:

               1. Веселия Тошкова Маринова – 45 точки

Неодобрени кандидати:

              2. Даниела Проданова Митева – 14 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

Няма одобрени кандидати

 

ДЛЪЖНОСТ „ХИГИЕНИСТ“

Одобрени кандидати:

1. Билгин Осман Назиф – 45 точки

2. Малинка Кънчева Иванова – 44 точки

              3. Мариана Спасенова Димитрова – 42 точки

              4. Дора Ганчева Славова – 40 точки

              5. Красимира Иванова Бинева – 40 точки

6. Аксиния Димитрова Костадинова – 38 точки

7. Даниела Трифонова Трифонова – 20 точки

Неодобрени кандидати:

8. Станимира Стоянова Донева – 14 точки

9. Силвия Сашева Паничарова – 13 точки

10. Десислава Альошева Панчева – 12 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „ОБЩ РАБОТНИК/ОГНЯР“

 Одобрени кандидати:

  1. Андон Аврамов Атанасов – 45 точки

Неодобрени кандидати:

  2. Сашо Асенов Паничаров – 14 точки

  3. Георги Ненов Кацаров – 12 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „ШОФЬОР“

Одобрени кандидати:

  1. Христо Димитров Щонов – 45 точки

  2. Андон Аврамов Атанасов – 44 точки

  3. Тенчо Русев Пехливанов – 43 точки

  4. Деньо Стефанов Клисуров – 36 точки

  5. Иво Ячев Павлов – 35 точки

  6. Милен Велинов Стайков – 33 точки

  7. Димо Ангелов Димов – 32 точки

   8. Владимир Иванов Велков – 30 точки

Неодобрени кандидати:

   9. Нюсет Апти Апти – 14 точки

      10. Юсеин Мехмедов Сюлейманов – кандидатът не се яви

      

УТВЪРДИЛ:

 

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

(Оправомощена със Заповед № 880/28.05.2021 г.

На Кмета на Община Казанлък)

публ. на 05.10.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220