Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

 

Община Казанлък обявява подбор на персонал по проект Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства на територията на община Казанлък, за следните длъжности:

 

·        Ръководител – 1 бр.;

·        Социален работник – 1 бр.;

·        Специален педагог – 1 бр.;

·        Психолог – 1 бр.;

·        Логопед - 1 бр.;

·        Трудотерапевт – 1 бр.;

·        Счетоводител – 1 бр. (непълно работно време – 4 часа)

 

1.      Изисквания за заемане на длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ“

·      Образование – висше; специалност: „Социални дейности“, „Психология“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“, „Педагогика“, „Икономика“;

·      Професионален опит – минимум 3 години по специалността;

·      Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Отлични комуникативни, организационни и лидерски умения;

·      Умения за формиране и ръководене на екип;

·      Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Организира, ръководи и координира цялостната дейност на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в град Казанлък в съответствие с действащото законодателство;

·      Осигурява качество на услугите, което да гарантира пълноценното физическо и психическо развитие и социално включване на всеки потребител чрез индивидуална грижа и подкрепа;

·      Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги;

·      Изготвя планове и процедури в съответствие с политиката на Община Казанлък;

·      Отговаря за разработването и съхранението на документацията, отнасяща се до функционирането на услугата в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на проекта;

·      Участва в управлението на утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата съвместно с екипа по управление на проекта.

 

2.      Изисквания за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“:

·      Образование – висше; специалност: „Социални дейности“, „Социално-психологическо консултиране“; „Социална педагогика“;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства;

·      Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Участва в обсъждането, планирането и организирането на всички дейности и мероприятия в Дневния център;

·      Планира социалната работа с потребителите на услугата, като спазва определените срокове;

·      Води съответната документация по предоставяне на услугите, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

·      Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители.

·      Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

 

3.      Изисквания за заемане на длъжността „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“:

·      Образование – висше; специалност: „Социална педагогика“; „Специална педагогика“, „Ресурсен учител“;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Креативност и инициативност в работата;

·      Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Оказва педагогическа подкрепа на потребителите съобразно с възрастовите им особености и образователните им потребности, като използва подходящи корекционни стратегии, методи и техники, които мотивират и стимулират личностното им развитие и компенсират дефицитите.

·      Стимулира развитието на познавателната и когнитивната сфера, вербалната и невербалната комуникация, сензомоториката и др.;

·      Съдейства за формиране на социални умения, умения за работа в група, умения за самостоятелно справяне, умения за самообслужване;

·      Организира и провежда различни обучителни занимания и дейности с цел подготовка за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище.

·      Създава  възможности за самостоятелно планиране и осъществяване на последователни дейности от ежедневието.

·       Работи индивидуално и групово с потребителите. 

·      Води съответната документация по предоставяне на педагогическа подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

4.      Изисквания за заемане на длъжността „ПСИХОЛОГ“:

·      Образование – висше; специалност – „Психология“;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Предоставя психологическа подкрепа на потребителите на Дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата.

·      Проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на потребителите и прилага подходящи интервенции, тренинги, терапии за удовлетворяване на тези потребности и повишаване качеството им на живот;

·      Оказва методологическа подкрепа на целия персонал по отношение на справяне с трудно поведение, овладяване на агресията, изразяване на емоциите, успешна вербална и невербална комуникация;

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Ангажира се с пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения;

·       Извършва индивидуални консултации с всеки член на персонала, потребителите и техните семейства, когато е необходимо;

·      Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява психологическата работа с потребителите.

Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

 

5.      Изисквания за заемане на длъжността „ЛОГОПЕД“:

·      Образование - висше; специалност „Логопедия“;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Способност за планиране и организиране на дейността;

·      Умения за самостоятелна работа и работа в екип. 

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Извършва диагностика и оценяване на комуникативното развитие на всеки потребител и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа.

·      Разработва и прилага подходящи корекционни методи и техники за повишаване и развитие на комуникативните възможности, съобразени с индивидуалните психо-физически особености на  всеки потребител,

·      Оказва методическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация.

·      Информира семейството и специалистите относно особеностите на комуникативното развитие на всеки потребител и подпомага семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане говорното развитие на детето им;

·      Осъществява партньорство със семействата на потребителите и ги подпомага при идентифициране на силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;

·      Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите и техните семейства

·       Разработва обучителни и информационни материали;

·       Води съответната документация по предоставяне на логопедична подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

6.      Изисквания за заемане на  длъжността  „ТРУДОТЕРАПЕВТ“:

·      Образование – минимум средно;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Креативност и инициативност в работата.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител.

·      Оказва подкрепа за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения

·      Работи по изготвени от него програми за индивидуална и групова работа.

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Сформира групи за работа с потребители с общи интереси;

·      Води съответната документация по предоставяне на трудотерапевтична подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

7.      Изисквания за заемане на  длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ“:

·      Образование – висше икономическо образование;

·      Професионален опит – минимум 2 години по специалността;

·      Опит в бюджетно счетоводство се счита за предимство;

·      Опит в работа по проекти по оперативни програми се счита за предимство;

·      Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със счетоводна дейност;.     

·      Добро познаване на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност; вътрешния финансов контрол; данъчното и осигурителното право; реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации; организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи;

·      Отлични комуникативни и организационни умения;

·      Оперативност и комбинативност;

·      Умения за работа в екип.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Планиране, организиране, управление и контрол на бюджета за дейността;

·      Води и съхранява цялата счетоводна документация във връзка с услугата;

·      Изготвя справки, отчети и доклади във връзка със счетоводната документация;

 

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

 

            - Първи етап – допускане по документи;

            - Втори етап – интервю/събеседване;

 

Необходими документи:

-          Заявление (по образец);

-          Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-          Автобиография;

-          Документ за самоличност – за сверка;

-          Документ за завършено образование – заверено копие;

-          Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

-          Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори по реда на КТ на пълно работно време – 8 часа, а за длъжността „счетоводител“ на непълно работно време – 4 часа.

 

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5;

 

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – до 12.10.2021 г. 17:30 ч. включително.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“.

                                                          

Лица за контакт:

Мария Паунова-Тончева, административен координатор по проекта;

Тел. номер: 0431/98-283;

 

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

(Оправомощена със Заповед № 880/28.05.2021 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за персонал

 

Декларация за лични данни

 

публ. на 06.10.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220