РЕШЕНИЕ № 513/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

 

РЕШЕНИЕ
№ 513
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28

 

Р Е Ш И:

 

I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

(фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 4026 от 02.08.2021 г.

„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

КАЗАНЛЪК“ ЕООД

900,00

Замяна на реални части

Реална част с площ 180 кв. м към УПИ I-101, кв. 11 на

с. Горно Черковище

 

II. Да се приложи действащия Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот I-101 (първи за сто и първи) в кв. 11 (единадесети) на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., като се извърши замяна на реални части, както следва:

 

1. Община Казанлък прехвърля на „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, ЕИК 123727369, представлявано от Стоян Желев - управител, собствеността върху следния имот, частна общинска собственост: Незастроена  земя с площ 180 (сто и осемдесет) кв. м, при граници: североизток  – улица; югоизток - УПИ II-104; югозапад – Поземлен имот №101 и северозапад – улица, представляваща реална част, придаваема към Поземлен имот №101 (сто и първи) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот I-101 (първи за сто и първи), кв. 11 (единадесети) по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №370/1990 г. на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, с площ 1 220 (хиляда двеста и двадесет) кв. м, при граници: североизток  – улица; югоизток - УПИ II-104 и УПИ XI-103; югозапад и запад - УПИ XII-102 и северозапад – улица, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4026/02.08.2021 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №5260, вх. рег. №5260/03.08.2021 г., Акт №108, т. 18, н. д. 3728 с пазарна оценка 1 620,00 (хиляда шестстотин и двадесет) лева.

2. „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“ ЕООД прехвърля на Община Казанлък, ЕИК 000817778, представлявана от Галина Стоянова – кмет и Нели Атанасова – главен счетоводител, собствеността върху: Незастроена земя с площ 80 (осемдесет) кв. м, реална част от имот Поземлен имот №101 (сто и първи), при граници: север – улица; североизток -  ПИ №101 и югозапад – улица, предвидена за изграждане на улица по действащия Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., съгласно Нотариален акт №16, том 2, рег. №1766, Дело №185/07.12.2020 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №6545, вх. рег. №6545/07.12.2020 г., Акт №171, т.23, д. №4881 с пазарна оценка 720,00 (седемстотин и двадесет) лева.

III. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички правни и фактически действия по раздел II от настоящото решение, като издаде заповед и сключи договор за замяната при следните условия: в уравнение на разликата в стойностите на заменяните недвижими имоти, определя пазарна цена в размер на 900,00 (деветстотин) лева, платима от „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, ЕИК 123727369, представлявано от Стоян Желев - управител. Дължимите данъци, такси и режийни разноски по замяната и вписването на договора в Служба по вписванията-Казанлък са за сметка на заявителя, придобиващ недвижимия имот с по-висока стойност. 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220