РЕШЕНИЕ № 530/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

 

РЕШЕНИЕ
№530
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28

 

Р Е Ш И:

·         Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план на пътни връзки за транспортен достъп върху части от ПИ с идентификатор 35167.17.213 „полски път“, за трасета на пътни връзки (вход) към ПИ с идентификатор 35167.17.26 и към ПИ с идентификатор 35167.17.48 в землището на гр. Казанлък.

·         Одобрява общото задание, съставено от Възложителите.

·         Изразява предварително съгласие за промяна предназначението върху части от ПИ с идентификатор 35167.17.213 „полски път“, участък с площ от 429 кв.м за вход към ПИ с идентификатор 35167.17.26 собственост на „КАЛМАР“ ЕООД и участък с площ от 386 кв.м за осъществяване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.17.48, собственост на „ТРОН“ ЕООД, за изграждане на „Трасета на пътни връзки“ към двата посочени имота, в землището на град Казанлък, чрез които се достига до първокласната улична мрежа на гр. Казанлък, представляваща ПИ с идентификатор 35167.501.603.

·         Предварителното съгласие важи в срок от 2 (две) години, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото решение.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220