РЕШЕНИЕ № 531/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

 

РЕШЕНИЕ
№531
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - външно електрозахранване на имот с идентификатор 83199.126.9 по кадастралната карта на град Шипка. Трасето ще засегне следните ПИ: 83106.43.2 с НТП „нива“, частна собственост; 83106.43.113 - Шейново, 83199.132.130, 83199.132.690, 83199.127.690 - Шипка с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“ публична общинска собственост; 83106.100.121 Шейново и 83199.132.139 Шипка с НТП за “път от републиканска пътна мрежа“, публична държавна собственост  в землищата на село Шейново и гр. Шипка с приблизителна дължина 1193 м и приблизителен сервитут 2386 кв.м.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220