РЕШЕНИЕ № 532/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

 

РЕШЕНИЕ
№532
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.22 – с НТП  “Нива”, местност „Зад Тунджа“, с площ от 1271 кв.м  по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед №РД-18-396 от 02.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, област Стара Загора, с цел промяна предназначението на имота в „За производствено-складови дейности, паркинг и др. “.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220