Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване по Обявление за подбор на персонал от 06.10.2021 г.

 

Списък на кандидатите

след проведен първи етап - подбор по документи,

за заемане на длъжностите:

 

·        Ръководител

·        Социален работник

·        Специален педагог

·        Психолог

·        Логопед

·        Трудотерапевт

·        Счетоводител

 

по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, по обява със срок за кандидатстване до 12.10.2021 г.

 

Длъжност „Ръководител“

 

1.    Одобрени кандидати:

Петя Стефанова Байкова

Евгения Николаева Колева

           

Длъжност „Социален работник“

 

1.     Одобрени кандидати:

Росица Ганчева Ганчева

           

Длъжност „Специален педагог“

 

1.      Одобрени кандидати:

Наталия Богомилова Бобева

                 

Длъжност „Психолог“

 

1.    Одобрени кандидати:

Милен Велинов Стайков

             

Длъжност „Логопед“

 

               Няма подадени заявления

 

Длъжност „Трудотерапевт“

 

1.    Одобрени кандидати:

Евгения Николаева Колева

Даниела Станчева Станчева-Баева

 

Длъжност „Счетоводител“

           

1.    Одобрени кандидати:

Виолета Ангелова Стойкова

                       

 

Допуснатите до Интервю/Събеседване кандидати ще бъдат допълнително уведомени за датата и часа на провеждане на  интервюто.

 

         П

УТВЪРДИЛ:

 

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

Оправомощена със Заповед № 880/28.05.2021 г.

на Кмета на община Казанлък

 

 

Програми и проекти

Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220