Местни избори 2023

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общинския обект „Заведение за обществено хранене „Кулата“, находящ се на ул. „Старозагорска“ № 2, гр. Казанлък на 09.11.2021 г. /втора дата 23.11.2021 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, ал. 4, предл. 2-ро, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т.1, предл. 2-ро, чл. 80, т. 1 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение № 521/30.09.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общинския обект „Заведение за обществено хранене „Кулата“, находящ се на ул. „Старозагорска“ № 2, гр. Казанлък, с обща площ от 228,95 кв.м., при определени условия и начален месечен наем 1000 лв. без ДДС.
Публично оповестеният конкурс да се открие на 09.11.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", № 6,  втора дата – 23.11.2021 г., при същите условия.

  1. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 500,00 лв. /петстотин лева/.
  2. Конкурсната документация се закупува от Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 05.11.2021 г. до 16.30 часа, срещу цена в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16.30 часа на 19.11.2021 г.
  3. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише Деловодство в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. “Розова долина“ № 6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

  1. Оглед на обекта – от 09:00 часа до 16:00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

публ. на 01.11.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220