Местни избори 2023

публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък на 11.11.2021 г. /втора дата на 25.11.2021 г. при същите усволия/

Община Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал.2, чл. 80, т.5 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение  № 1163/26.09.2019 г. на ОбС – Казанлък, Община Казанлък обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж  на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък с обща площ 1 092 кв.м., като всяка гаражна клетка е със застроена площ 21 кв.м., както и благоустрояване и озеленяване на имота и около него при определени условия и начална цена на правото на строеж за построяване на 52 броя гаражни клетки – 68 120 лв. без ДДС.
Публично оповестеният конкурс да се открие на 11.11.2021 год. от 11:00 часа  в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", №6 в стая №21А, втора дата – 25.11.2021 год., при същите условия.
Депозит за участие - 50% от началната цена. Същият се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, а именно 34 060 лв. в срока за подаване на документи за участие.
Конкурсната документация се закупува от Гише №6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 08.11.2021 год. до 16:30 часа, срещу цена в размер на 180.00 лв. без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16:30 часа на 22.11.2021 год.
Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ №6, гр.Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.
Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.
Оглед на обектите – от 09:00 часа до 16:00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.
За повече информация: тел.0431 98 243 или на гише №6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЪЛК

публ. на 01.11.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220