РЕШЕНИЕ № 568/25.11.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

     

Решение

№568

взето на заседание на Общински съвет – Казанлък

проведено на 25.11.2021г., Протокол №30

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.352.324 (при граници и съседи: северозапад – ПИ 27499.352.290, североизток - ПИ 27499.352.291, югозапад – ПИ 27499.352.506, югоизток – ПИ 27499.352.506) – с НТП “Нива”, с площ от 0,500 дка по КККР на с. Енина (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Крушките“, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилна сграда“.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220