Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.01.2022 и на 12.01.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.01.2022 г. и 26.01.2022 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди номера: №2290, и №2288 от 17.12.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №525 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 и Решения № №561, 560, 559 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведени на 25.11.2021 г., Протокол №30, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имот.

I. Търговете ще се проведат на 11.01.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1.

Гаражна клетка №1 с обща площ 23,20 кв.м., ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка

10:00

4 470

100

2.

Гаражна клетка №3 с обща площ 18,00 кв.м., ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка

10:30

3 465

100

3.

Гаражна клетка №4 с обща площ 28,22 кв.м., ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка

11:00

5 430

100

4.

Гаражна клетка №5 с обща площ 23,20 кв.м., ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка

11:30

4 470

100

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 25.01.2022 г., при същите условия.

. Търговете ще се проведат на 12.01.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1.

63/364 ид. ч. от ПИ 35167.502.5990 с обща площ 364 кв.м., ул. “Скобелев“ №12, гр. Казанлък, ведно със следните самостоятелни обекта:

СОС 35167.502.5990.1.2, площ 309,29 кв.м.; СОС 35167.502.5990.1.3, площ от 329,79 кв.м.

10:00

288 700

150

2.

ПИ 35167.503.9369 с площ 857 кв.м., гр. Казанлък

10:20

42 850

120

3.

ПИ 35167.503.9399 с площ 542 кв.м., гр. Казанлък

10:40

27 100

120

4.

ПИ 35167.503.9419 с площ 542 кв.м., гр. Казанлък

11:00

27 100

120

5.

ПИ 35167.505.1811 с площ 576 кв.м., гр. Казанлък, ведно с построените в имота сгради

11:20

20 200

120

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 26.01.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба.
Оглед на имота – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 16:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, За контакти: 0431/98253; 0431/98243; 0888804627.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

 

публ. на 22.12.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220