Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 14.01.20202 г. (втора дата при липса на кандидати 28.01.2022 г.)

РЕШЕНИЕ
№524

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.8, ал. ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., с последни изм. и доп. от 21 април 2020 г.) и свое Решение №390/25.03.2021 г. за откриване на процедура за приватизация Общински съвет – Казанлък, реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот: ПИ с идентификатор 27499.223.531 (две седем четири девет девет точка две две три точка пет три едно) с площ 469 (четиристотин шестдесет и девет) кв.м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес: с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За хранително-вкусова промишленост, при съседи: 27499.223.618, 27499.223.403, 27499.501.2201, при следните условия:

1. Начална тръжна цена 9 800 лв:
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF,  до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър /Регистър Булстат/ при Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието за актуално състояние на юридическите лица, (не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец).
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в Деловодството на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

 

Председател:
Н. Златанов  /П/

публ. на 04.01.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220