Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.090-0017 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ за длъжност “Управител“

Обява за подбор на персонал

по проект № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги"

 

В изпълнение на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0017-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд, Община Казанлък обявява подбор на персонал по проект Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“  за длъжност: „Управител“

1. Длъжност „Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“

1.1 Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – висше; Минимална степен: бакалавър; Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление –Социални дейности, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност; Здравен мениджмънт, Здравни грижи, Икономика
 • Професионален опит – минимум 3 /три/ години по професионално направление;
 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Outlook, Internet;

1.2 Необходими допълнителни умения за заемане на длъжността

 • Предимство за заемане на длъжността – минимум 3 /три/ години опит в социални услуги
 • Адаптивност, умения за работа в екип, умение за управление на хора;
 • Отлични комуникативни, организационни и лидерски умения;
 • Умения за формиране и ръководене на екип;
 • Умение за организиране на процеси за постигане на резултати;
 • Умение за работа с нормативни документи, прилагане на процедури, изготвяне и систематизиране на документи.

1.3 Основни задължения и отговорности за длъжността

 • Организира, ръководи и координира цялостната дейност на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
 • Заедно с Екипа за управление на проекта, организира и участва в подбора на лица за останалите длъжности от персонала и участва в подготовката на длъжностни характеристики;
 • Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставяната социална услуга в общността;
 • Осигурява качеството на услугите, което да гарантира пълноценното физическо и психическо развитие и социално включване на всеки потребител чрез индивидуална грижа и подкрепа;
 • Организира вътрешен контрол за управлението на утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата съвместно с екипа по управление на проекта;
 • Осигурява безопасни и здравословни условя на труд в Дневния център;
 • Отговаря за разработването и съхранението на документацията, отнасяща се до функционирането на услугата в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на проекта.
 • Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Дневния център.

След приключване подбора с одобреният кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор по реда на КТ на пълно работно време за период, съобразен с дейностите на проекта.

2. Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 • Заявление - по образец - Приложение 1;
 • Декларация за лични данни – по образец – Приложение 2
 • Автобиография / CV
 • Документ за завършено образование – копие;
 • Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Образци на документите могат да бъдат получени на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 02.02.2022 г. 17:30 ч. включително.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-697.html рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

                                                          

За допълнителна информация:  Тел. номер: 0431 / 98 285 - отдел "Образование и стратегическо планиране"

Приложение 1 - Заявление

Приложение 2 - Декларация лични данни

публ. на 19.01.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220