Местни избори 2023

Резюме на проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

 

Резюме на интегриран проект

„Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък

 

Проектът се финансира  от две оперативни програми, съфинансирани от Европейски социален фонд (85 %) и от национален бюджет (15 %), по процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 

- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР) по административен договор № BG05M9OP001-2.056-0020-C01;

- Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 (ОП НОИР) по административен договор № BG05M9OP001-2.056-0020-2014BG05M2OP001-C01.

 

Срок на изпълнение на проекта: от 15.12.2021 г. до 30.06.2023 г.

 

Одобрена обща стойност на проекта: 1 555 364,20 лв., в т.ч.

  • финансиране от ОП РЧР - 1 198 848,43 лв. и
  • финансиране от ОП НОИР - 356 515,77 лв.

 

Бенефициент: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

Цели на проекта

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността на уязвимите групи в община Казанлък чрез прилагане на интегриран подход и изпълнение на комплексни мерки.

Специфичните цели на проекта по ОПРЧР са подкрепа за интеграция на пазара на труда в община Казанлък, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи в общността.

Специфичните цели на проекта по ОПНОИР са осигуряване на достъп до образование и обучение за децата и учениците от детски градини и училища от община Казанлък.

Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съответствието с целите и приоритетите на ОП РЧР и ОП НОИР.

Целите на проекта допринасят за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи, включени в проекта, по двете оперативни програми.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на комплекс от дейности и мерки. Чрез изпълнение на дейностите и мерките ще бъдат постигнати резултати, водещи до постигане на заложените специфични цели на проекта по двете оперативни програми и съответно ще се постигне общата цел на проекта.

 

Партньори по ОП РЧР:

1. Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ 

2. Сдружение „Бъдеще за децата“, гр.Казанлък.

 

Партньори по ОП НОИР:

1. ОУ „Кирил и Методий“, с.Копринка;

2. ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Горно Черковище;

3. ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с.Кънчево;

4. ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“, гр.Казанлък;

5. ДГ № 2 „Снежанка“, гр.Казанлък, филиал с.Шейново;

6. ДГ № 15 „Звънче“, гр. Казанлък, филиал в ж.к. Изток;

7. ДГ № 17 „Славейче“, гр. Казанлък, филиал в с.Ръжена;

 

Асоциирани партньори по ОП РЧР:

1. Агенция по заетостта 

2. Агенция за социално подпомагане 

3. Регионална здравна инспекция 

 

Асоцииран партньор по ОП НОИР:

  1. Министерство на образованието и науката.

 

Целеви групи по ОП РЧР:

1. Представители на уязвими групи;

2. Хора в риск и/или жертва на дискриминация;

3. Хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

 

Целевите групи по ОП НОИР, 

1. Деца и ученици от етнически малцинства и уязвими групи - деца и ученици от ромски произход, деца и ученици със СОП; деца в риск от отпадане от образование;

2. Младежи от етнически малцинства и уязвими групи;

3. Родители от етнически малцинства и уязвими групи.

 

Кратко описание на проекта

На 30.06.2020 г. Община Казанлък сключи административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.024-0005-C01 по ОПРР 2014-2020 г. за изграждане на 10 броя социални жилища.

Настоящия проект има за цел да се изпълни втори етап на интегрирани инвестиции за уязвими групи за интегрирането им на пазара на труда, подобряване достъпа до образование и обучение, достъп до социални и здравни услуги, преодоляване на негативни стереотипи. На този етап интегрирания подход предвиждат допълващи се мерки по четири направления - заетост, образование, социални услуги, промяна на нагласи.

Всички дейности са в съответствие с общински план за интеграция на ромите и други лица в неравностойно положение и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и подпомагат тяхното изпълнение.

В проекта са планирани дейности по две оперативни програми. Бенефициентът и двама работодатели, вкл. една НПО, изпълняват дейности по ОП РЧР за подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, преодоляване на негативни стереотипи. Бенефициентът, четири училища и три детски градини изпълняват дейности по ОП НОИР за допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици, подобряване на образователната среда, осигуряване на психологическа подкрепа за децата от малцинства, подкрепа за продължаване на образованието, мерки за участие на родителите в образователния процес и мерки за преодоляване на негативни нагласи между общностите, основани на етнически произход и културна идентичност.

Като резултат от дейностите ще бъде постигната трудова, образователна, социална и здравна интеграция на лица в неравностойно положение, вкл. лица от ромски произход, от община Казанлък.

 

Дейности по ОП РЧР

Дейност № 1: Подобряване достъпа до заетост;

Дейност № 2: Подобряване достъпа до социални и здравни услуги

Дейност № 3: Преодоляване на негативни стереотипи  

 

Дейности по ОП НОИР

Дейност 1: Занимания със застрашени от отпадане от училище ученици 

Дейност № 2:    Подобряване на образователната среда в детски градини

Дейност 3:  Психологическа подкрепа за децата 

Дейност 4: Подкрепа за продължаване образованието в гимназиален етап

Дейност 5: Работа с родителите

Дейност 6: Преодоляване на негативни обществени нагласи

 

 

публ. на 20.01.2022 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220