Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

       Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

 

      Община Казанлък обявява подбор на персонал по проект Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства на територията на община Казанлък, за следната длъжност

 

·        Логопед - 1 бр. (пълно работен време – 8 часа)

 

1.      Изисквания за заемане на длъжността „ЛОГОПЕД“:

·      Образование - висше; специалност „Логопедия“;

·      Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и                 младежи с увреждания е предимство;

·      Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;

·      Способност за планиране и организиране на дейността;

·      Умения за самостоятелна работа и работа в екип. 

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

·      Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;

·      Извършва диагностика и оценяване на комуникативното развитие на всеки потребител и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа.

·      Разработва и прилага подходящи корекционни методи и техники за повишаване и развитие на комуникативните възможности, съобразени с индивидуалните психо-физически особености на  всеки потребител,

·      Оказва методическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация.

·      Информира семейството и специалистите относно особеностите на комуникативното развитие на всеки потребител и подпомага семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане говорното развитие на детето им;

·      Осъществява партньорство със семействата на потребителите и ги подпомага при идентифициране на силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;

·      Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите и техните семейства

·      Разработва обучителни и информационни материали;

·    Води съответната документация по предоставяне на логопедична подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

            - Първи етап – допускане по документи;

            - Втори етап – интервю/събеседване;

 

Необходими документи:

-          Заявление (по образец);

-          Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-          Автобиография;

-          Документ за самоличност – за сверка;

-          Документ за завършено образование – заверено копие;

-          Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

-          Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

След приключване подбора с одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор по реда на КТ.

 

        Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5;

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявената позиция следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – до 17.02.2022 г. 17:30 ч. включително.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“.

                                                          

Лица за контакт:

Мария Паунова-Тончева, административен координатор по проекта;

Тел. номер: 0431/98-283;

 

           П

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

(Оправомощена със Заповед № 880/28.05.2021 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за персонал

Декларация за лични данни

 

 

публ. на 07.02.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220