Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.090-0017 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК

 

 

   Община Казанлък в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0017-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява подбор на персонал за социална услуга, която ще бъде разкрита в рамките на проекта, „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, за следните длъжности:

 

1.      Социален работник – 2 лица (пълно работно време – 8 часа);

2.      Трудотерапевт – 3 лица (пълно работно време – 8 часа);

3.      Медицинска сестра – 2 лица (непълно работно време – 4 часа);

4.      Психолог – 1 лице (непълно работно време – 4 часа);

5.      Психиатър – 1 лице (непълно работно време – 4 часа);

6.      Рехабилитатор – 1 лице (пълно работно време – 8 часа);

7.      Гериатричен специалист – 1 лице (пълно работно време – 8 часа);

8.      Счетоводител - 1 лице (непълно работно време – 2 часа);

9.      Касиер/домакин - 1 лице (пълно работно време – 8 часа);

10.  Санитар – 2 лица (пълно работно време – 8 часа);

11.  Работник поддръжка/огняр - 1 лице (пълно работно време – 8 часа)

 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование - висше (минимум степен бакалавър), по специалностите: „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Социален мениджмънт“;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 • Компютърна грамотност – умение за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки;
 • Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга;
 • Изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади и седмичен работен график на специалистите;
 • Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове;
 • Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства;
 • Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 • Консултира професионално потребителите и близките им;
 • Участва в обсъждането, планирането и организирането на всички дейности и мероприятия в Дневния център;
 • Поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др., по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на социалната услуга.

ТРУДОТЕРАПЕВТ

Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – минимум средно
 • Професионален опит – професионален опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 • Познания в областта на работата с рискови целеви групи;
 • Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки;
 • Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител на социална услуга в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;
 • Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;
 • Сформира групи за потребители с общи интереси;
 • Работи индивидуално и групово с потребители;
 • Информира и обсъжда със семействата на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
 • Води необходимата документация и отчетност;
 • Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.
 • При необходимост обслужва потребителите на Дневния център при ставане, лягане, раздвижване, хранене, приемане на течности, асистиране при движение с помощни средства и всички останали ежедневни дейности. Асистиране при извършване на трудовотерапевтичните мероприятия, в които потребителите ще бъдат включени, според техните индивидуални потребности.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше (минимум степен бакалавър), по специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ („Фелдшер“);
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 • Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 • Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки:
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Наблюдава здравословното състояние на потребителите на дневния център и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;
 • Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
 • Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на дневния център и в преразглеждането им;
 • Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в Дневния център като проследява факторите на околната среда (температура, влага, осветление, отопление, шум и други вредности) и участва при извършването на съответните измервания;
 • Организира и отговаря за осъществяването на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки в центъра, включително личната хигиена на потребителите, хигиената в кухненския блок, отопление, проветряване.
 • Води необходимата документация и отчетност;
 • При необходимост обслужва потребителите на Дневния център при ставане, лягане, раздвижване, хранене, приемане на течности, асистиране при движение с помощни средства и всички останали ежедневни дейности.

ПСИХОЛОГ

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше (минимум степен бакалавър), по специалност: „Психология“;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 • Компютърна грамотност – умение за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 • Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки;
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на дневния център;
 • Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
 • Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
 • Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
 • Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
 • Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
 • Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите.

ПСИХИАТЪР

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше магистър, по специалностите: „Психиатрия“, „Психично здраве“;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 • Компютърна грамотност – умение за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
 • Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки:
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Предоставя медицинска помощ на потребителите като прилага правилата за добра медицинска практика;
 • Предоставя ясна и достоверна информация на близките за здравословното състояние на потребителите и методите за евентуалното му лечение.
 • Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила;
 • Участва в комисия по изготвяне на индивидуален план  и оценка на потребностите на всеки потребител на социалната услуга;
 • При изпълнение на своите задължения е длъжен да зачита личното достойнство и правата на потребителите и да спазва Кодекса на професионалната етика.

РЕХАБИЛИТАТОР

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше (минимум степен бакалавър), по специалностите: „Рехабилитация“, „Кинезитерапия“, „Физиотерапия“;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 • Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 • Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки;
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Съдейства за подобряване качеството на живот, чрез комплексна рехабилитация, прилагайки средства, методи и дейности, които подпомагат функционалното възстановяване на потребителите, максимално използвайки и развивайки техните физически и психически способности.
 • Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 • Информира и обсъжда със семейството на потребителите дейностите и състоянието на техните близки и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия;
 • Води необходимата документация и отчетност.

ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше (минимум степен бакалавър), по специалностите: Гериатрия, Гериатрични грижи
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 • Компютърна грамотност – умение за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 • Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки:
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Oсъществява интегрирани медико-социални грижи и услуги;
 • Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на дневния център и в преразглеждането им;
 • Води необходимата документация и отчетност.

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше икономическо образование (минимум степен бакалавър);
 • Професионален опит – минимум 2 години стаж като счетоводител;
 • Опит в работа по проекти по оперативни програми се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със счетоводна дейност;.     
 • Добро познаване на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност; вътрешния финансов контрол; данъчното и осигурителното право; реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации; организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Оперативност и комбинативност;
 • Умения за работа в екип. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Планиране, организиране, управление и контрол на бюджета за дейността;
 • Води и съхранява цялата счетоводна документация във връзка с услугата;
 • Изготвя справки, отчети и доклади във връзка със счетоводната документация;
 • Осъществява вътрешен финансов контрол в социалната услуга;
 • Предоставя на счетоводителя на проекта справки и други документи, спазвайки фиксираните срокове.

КАСИЕР/ДОМАКИН

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със счетоводна дейност;
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността

 • Опазване на имуществото в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;
 • Отговаря за доставките на активи, консумативи и материали, необходими за нуждите на Дневния център, съгласно сключените договори с доставчици;
 • Води установената първична отчетност по приемане на стоки и материали;
 • Води картотека на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло.
 • Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определени срокове;
 • Поддържа в изряден вид складовото помещение.

САНИТАР

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –минимум средно;
 • Професионален опит – не се изисква, наличието на професионален опит в социална или здравна сфера е предимство;
 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Грижи се за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и дворното пространство в социалната услуга, като спазва въведените инструкции за хигиена и дезинфекция;
 • Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19;
 • Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;
 • Почиства и дезинфекцира кабинети и зали за работа, санитарни възли, подове, коридори и складови помещения;
 • Следи за състоянието на помещенията след напускането им;
 • Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения;
 • Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратите и дезинфектантите, с които работи;
 • Следи за повредите в различните помещения и уведомява за тях.
 • Поддържа личната хигиена на потребителите и им асистира при ползване на тоалетна и/или баня
 • При необходимост ги обслужва при ставане, лягане, раздвижване, хранене, приемане на течности, асистиране при движение с помощни средства и всички останали ежедневни дейности;
 • Приема и разпределя доставената в Дневния център храна; Разпределя индивидуалните порции, сервира и отсервира, измива посуда и прибори.

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА/ОГНЯР

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – минимум средно;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Специални умения – удостоверение за преминато обучение за работа с газови съоръжения, умения за работа с различни видове техника, извършване на ремонтни дейности;
 • Способност за планиране и организиране на дейността; Умения за самостоятелна работа и работа в екип; 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Отговаря за техническата поддръжка на сградата;
 • Отговаря и следи за правилната експлоатация на котелната инсталация и осигурява отоплението през зимния период;
 • Отговаря и следи за противопожарното състояние на котелните помещения;
 • Следи за състоянието и изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;
 • Следи за поддържане на нормална температура в социалната услуга през отоплителния сезон  и  техническата изправност на уредите;
 • Следи за състоянието на сградата, помещенията, дворното място и се грижи за поддържането им;
 • Спазва  техниката на безопасност при работа със съоръжения, инсталации и ел. уреди;
 • Съвместно с касиер-домакина прави заявки за необходими материали и консумативи за поддръжка на сградите и съоръженията;
 • Поддържа газовите съоръжения, извършва ремонти дейности според своята компетентност.

 

 Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

 • Първи етап – допускане по документи;
 • Втори етап – интервю/събеседване;

Необходими документи:

 • Заявление (по образец);
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Автобиография/CV;
 • Документ за самоличност – за сверка;
 • Документ за завършено образование – заверено копие;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
 • Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

          След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори по реда на КТ.

          Образци на документите могат да бъдат получени и на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5.

          Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 23.03.2022 г. 17:30 ч. включително.

          Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-697.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

                                                      

За допълнителна информация: Отдел „Образование и стратегическо планиране“ , 0431 / 98-285;

 

Приложение 1 - Заявление

Приложение 2 - Декларация лични данни

публ. на 07.03.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220