Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени Гимназия “Академик П. Стайнов“ и ОУ “Кулата“ на 13.04.2022 г. /при липса на кандидати - втора дата на 27.04.22 г., при същите условия/

Община Казанлък на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 415/21.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., както следва:

- Общински терен за помещение за изграждане, с Позиция № 23 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, Гимназия „Академик Петко Стайнов“, с обща площ от 8,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева / без ДДС.

- Общински терен за помещение за изграждане, с Позиция № 24 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, ОУ „Кулата“, с обща площ от 8,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева / без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 13.04.2022 г. за:- Обект /1 - от 10:30 часа; - Обект /2/ - от 10:45 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 27.04.2022 год., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.

Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.

Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

публ. на 28.03.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220