Местни избори 2023

Публични търгова с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Копринка на 12.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата на 26.04.2022 г., при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №405/18.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №525 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 и Решение №626 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 12.04.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.366,

с обща площ 473 кв. м.,      гр. Казанлък

10:00

14 200

120

2

Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-572,

с обща площ 534 кв. м. в кв. 21, с. Бузовград, общ. Казанлък

10:20

11 750

120

3

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.333,

с обща площ 440 кв. м.,      гр. Казанлък

10:40

13 200

120

4

Урегулиран поземлен имот (УПИ) ⅩⅤ-387,

с обща площ 500 кв. м. в кв. 39, с. Копринка, общ. Казанлък

11:00

11 000

120

6

Гаражна клетка №1, с обща площ 23,20 кв.м.,
ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка

14:00

4 470

100

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 26.04.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба.
Оглед на имота – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 16:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, За контакти: 0431/98253; 0431/98243; 0888804627.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

публ. на 28.03.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220