Местни избори 2023

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл.34, от Закона за обществените библиотеки, чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед  № 495/05.04.2022г. на Кмета на Община Казанлък

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“

 

 

Място на работа – Общинска библиотека „Искра“

Характер на работа – – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общинска библиотека „Искра“

Длъжността се заема за срок от 4 четири години.

 

   I.Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

·         Образование – висше, образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;

·         Професионално направление- „ Обществени комуникации и информационни науки“;

·         Професионален опит – 3 години професионален опит в библиотека;

·         Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Като предимство се счита:

·         Присъдени научни степени и звания;

·         Допълнителна квалификация и /или специализация в областта на библиотечното дело;

·         Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

·         Чуждоезикова подготовка;

·         Компютърна грамотност;

 

 II.Начин на провеждане на конкурса

·         Защита на концепция за дейността и развитието на Общинска библиотека „Искра“ за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях;

·         Събеседване.

 

 III.Необходими документи за участие в конкурса

-          Заявление за участие /свободен текст/;

-          Документ за самоличност (копие);

-          Професионална автобиография;

-          Документ за завършено висше образование(копие);

-          Документи удостоверяващи трудовия стаж /трудова книжка, служебна, осигурителна книжка/ (копие);

-          Свидетелство за съдимост;

-          Медицинско свидетелство(представя се при първоначално постъпване на работа и след прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

-          Други документи, ако кандидатът притежава такива - за допълнителни умения и квалификации, компютърна грамотност, владеене на чужд език (копия);

-          Концепция до 10 печатни страници за дейността и развитието на  Общинска библиотека „Искра“ за четири годишен период, като подробно е разработена първата в 7 екземпляра в запечатани и надписани пликове.

 (бройките са съобразени с броя на членовете на комисията).

            Концепцията съдържа:

·         Тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културен институт, представяне на мерки, гарантиращи непрестанното повишаване на качеството на изпълняваните задачи  като регионален културен институт;

·         Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, начин за постигането им;

·         Планиране и развитие на основните показатели;

-възможности за усъвършенстване и осъвременяване  на обслужването;

-ниво на автоматизация;

-изработване на библиографски, краеведски, информационни и други материали;

-издателска дейност;

·         Финансово - икономически показатели за развитие на библиотеката;

 възможности за осигуряване на допълнително финансиране;

 работа по национални и международни програми и проекти;

·         Структура, виждане за кадровото осигуряване и обезпечаване на дейностите в библиотеката, квалификационно  развитие на библиотечните специалисти;

·         Разширяване на междубиблиотечното и международно сътрудничество, обмен на добри практики и политики, популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на  града и региона.

·         Етапи на реализация на концепцията.

Забележка:

            Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

Предоставените копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

            Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

  IV.Място и срок за подаване на документите:

Място на подаване на документите:

·         Община Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише №2- „Деловодство“.

/всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч./

Телефон за информация: 0431/99547

Място на обявяване на списъците и съобщенията:

·         Табло в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, бул. “Розова долина“ № 6, както и електронната страница на Община Казанлък;

Срок за подаване на документите:

·         Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен печат и на електронната страница на Община Казанлък.

/до 17.30ч. на 09.05.2022 г., който не може да бъде по- кратък от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкурса- чл.1, т.3 от КТ/

 

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА /П/

Кмет на Община Казанлък

 

публ. на 08.04.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220