ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК - ДЛЪЖНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И ДЛЪЖНОСТ “ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК

 

            Община Казанлък в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0017-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява подбор на персонал за социална услуга, която ще бъде разкрита в рамките на проекта, „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, за длъжности:

 

 1. Медицинска сестра – 1 лице (непълно работно време – 4 часа);
 2. Гериатричен специалист – 1 лице (пълно работно време – 8 часа);

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

 1. Образование – висше (минимум степен бакалавър), по специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ („Фелдшер“);
 2. Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 3. Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 4. Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки:
 5. Способност за планиране и организиране на дейността;
 6. Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Наблюдава здравословното състояние на потребителите на дневния център и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;
 2. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
 3. Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на дневния център и в преразглеждането им;
 4. Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в Дневния център като проследява факторите на околната среда (температура, влага, осветление, отопление, шум и други вредности) и участва при извършването на съответните измервания;
 5. Организира и отговаря за осъществяването на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки в центъра, включително личната хигиена на потребителите, хигиената в кухненския блок, отопление, проветряване.
 6. Води необходимата документация и отчетност;
 7. При необходимост обслужва потребителите на Дневния център при ставане, лягане, раздвижване, хранене, приемане на течности, асистиране при движение с помощни средства и всички останали ежедневни дейности.

ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше (минимум степен бакалавър), по специалностите: Гериатрия, Гериатрични грижи
 2. Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 3. Компютърна грамотност – умение за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 4. Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 5. Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки:
 6. Способност за планиране и организиране на дейността;
 7. Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Oсъществява интегрирани медико-социални грижи и услуги;
 2. Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на дневния център и в преразглеждането им;
 3. Води необходимата документация и отчетност;

 Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

 1. Първи етап – допускане по документи;
 2. Втори етап – интервю/събеседване;

Необходими документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 3. Автобиография/CV;
 4. Документ за самоличност – за сверка;
 5. Документ за завършено образование – заверено копие;
 6. Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
 7. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

          След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори по реда на КТ.

          Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на следния адрес https://www.kazanlak.bg/cat-697.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5.

          Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 05.05.2022 г. 17:30 ч. включително.

          Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-697.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.                                                 

За допълнителна информация: Отдел „Образование и стратегическо планиране“ , 0431/98-285;

 

Приложение 1 - Заявление

Приложение 2 - Декларация лични данни

публ. на 21.04.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220