ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 “НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

ПРОЕКТ  № BG05M9OP001-2.090-0017 "НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ", ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

 „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – КАЗАНЛЪК“

 

Започва приемът на документи за ползване на услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. Заявленията за ползване се подават в Дирекция "Социално подпомагане" - Казанлък, Приемна, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

            Социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в град Казанлък се разкрива в рамките на проект № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги" в община Казанлък, изпълняван от Община Казанлък и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

            Дневният център предлага социални услуги за лица с различни форми на деменция, като са създадени условия за цялостна грижа за тях през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време.

            Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се предоставя безвъзмездно на потребителите от община Казанлък за срок от 12 месеца, в рамките на изпълнението на проекта, считано от 01.05.2022 г. Капацитетът на центъра е 40 потребителя.

ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА:

 • Ø Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността;
 • Ø      Извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции;
 • Ø     Превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социалните услуги в общността за дневна и почасова грижа.
 • Ø    Актуализиране и усъвършенстване на изградените вече умения и навици, формиране на нови знания, умения и навици за самообслужване, хранене, обличане, хигиена;
 • Ø   Включване на максимален брой сетива за подобряване координацията на движенията и фината моторика;
 • Ø      Участие в достъпни трудови дейности и изпитване на чувство на задоволство от свършената работа;
 • Ø      Оказване на подкрепа на потребителите и техните семейства в морален и социален аспект;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, С КОИТО РАБОТИ ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР:

 • Ø     Пълнолетни лица (над 18 г.) с различни форми на деменция и техните семейства;
 • Ø    Пълнолетни лица с различни форми на деменция, ползващи други социални услуги в общността, както и лицата, които се грижат за тях;
 • Ø     Пълнолетни лица с различни форми на деменция, ползващи услуги от резидентен тип в специализирани институции на територията на Община Казанлък, и техните семейства;

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯ ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР:

            Дневният център ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги, включващи:

 • Ø   Хранене и условия за почивка. Храненето е съобразено с диетичните и възрастови особености на потребителите;
 • Ø      Хигиенни услуги и комплексна рехабилитация;
 • Ø     Оказване на ежедневна подкрепа за поддържане и разширяване на уменията за самостоятелен живот;
 • Ø    Корекционно-компенсаторна и социализираща дейност за подпомагане съхраняването на двигателното, психическото и умствено развитие на потребителите;
 • Ø    Поддържане и развитие на индивидуалните възможности, социалните умения и контакти;
 • Ø   Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа на семействата и близките на потребителите с различна форма на деменция.

            Конкретните социални услуги, които ще се ползват от потребителя се договарят и писмено утвърждават с Договор за ползване на услугите, подписан между двете страни.

Материална база: Материалната база и оборудването, с които разполага центъра са напълно съобразени с функционалностите му. Дневния център разполага със зала за рехабилитация, всекидневна, кухня с трапезария, кабинети на психолог, социални работници и медицински сестри, зала за трудотерапия и 6 спални помещения със собствени санитарни възли.

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

Ø  Социални работници;

Ø  Медицински сестри;

Ø  Гериатричен специалист;

Ø  Трудотерапевти;

Ø  Психолог;

Ø  Психиатър;

Ø  Рехабилитатор

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

            Желаещите да ползват социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства могат да го заявят лично или чрез пълномощник в сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ Казанлък, Приемна, всеки работен ден от 09:00  до 17:00 часа, телефон за информация – 088 283 6669

 

            Наборът от документи, необходими за заявяване на услугата включва:

 • Ø         Заявление по образец (налично в Дирекция "Социално подпомагане");
 • Ø    Актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето и поставена диагноза деменция;
 • Ø      Копие от документ за самоличност (за справка);
 • Ø      Копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
 • Ø      Копие на медицински протокол на ЛКК;
 • Ø      Копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при наличие);
 • Ø      Документ за самоличност на законен представител (за справка);
 • Ø   При първоначално постъпване на потребителя в ДЦПЛРФДТС (или при прекъсване ползването на социалните услуги за повече от два месеца) се представя  резултат от задължително контролно изследване за чревно носителство и паразити на потребители, ползващи социалните услуги;
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Ø     Служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес).

            След получаване на Заявление за ползване на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се извършва предварителна оценка на потребностите, като за целта се провежда среща със заявилото желание лице. Предварителната оценка е писмен документ, който удостоверява насочването от общината към ползването на услугата Дневен център.

            След представянето на Предварителната оценка на потребностите и при постигане на съгласие за предоставяне на социалните услуги, потребителя (настойниците) подписват договор за ползване на социални услуги с оправомощено лице от Община Казанлък. Договорът включва писмена информация за социалните услуги, които се предоставят, опита и квалификацията на персонала, както и за условията и правилата за ползване на социалните услуги в Дневния център.

            Работното време на Дневния център е ежедневно от 8:00 до 17:00 часа без съботните, неделните и празничните дни.

КЪДЕ И КАК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР:

            Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства се намира на адрес, гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ № 11 в непосредствена близост до Дом за пълнолетни лица с деменция.

 

 

 

публ. на 26.04.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220