Нова социална услуга – „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“

 

В изпълнение на Заповед № 608 / 27.04.2022 година на кмета на община Казанлък, от началото на май месец е разкрита нова социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в град Казанлък.

 

Дневният център предлага социални услуги за лица с различни форми на деменция, като са създадени условия за цялостна грижа за тях през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време. Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се предоставя безвъзмездно на потребителите от община Казанлък за срок от 12 месеца, в рамките на изпълнението на проекта, считано от 01.05.2022 г. Капацитетът на центъра е 40 потребителя.

 

Новата социална услуга ще даде възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразена с реалните потребности на хората в общността. Ще бъде оказана подкрепа на потребителите и техните семейства в морален и социален контекст.

            Желаещи да ползват услугата в новата социална услуга могат да го заявят лично или чрез пълномощник в сградата на Община Казанлък, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5 - всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа. Желаещите могат да се обърнат и към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък.

            Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от: Социални работници; Медицински сестри; Гериатричен специалист; Трудотерапевти; Психолог; Психиатър; Рехабилитатор, Счетоводител, Касиер/домакин, Работник поддръжка/огняр и Санитари.

Социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в град Казанлък се разкрива в рамките на проект № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги" в община Казанлък, изпълняван от Община Казанлък и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

04.05.2022 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220