Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 18, 19 и 20.05.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 31.05 и 01. и 02.06.2022 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №626/29.04.2022 г., №627/29.04.2022 г. и №628/29.04.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №645 и №646 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведени на 31.03.2022 г., Протокол №35, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 18.05.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.81 с площ 696 кв. м. по гр. Казанлък

10:00

1 640,00

120

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.82 с площ 525 кв. м. по гр. Казанлък

10:20

1 235,00

120

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.83 с площ 438 кв. м. по гр. Казанлък

10:40

1 030,00

120

4.

Поземлен имот с идентификатор №83106.53.6 с площ 3 858 кв. м., с. Шейново

11:00

8 680,00

120

5.

Поземлен имот №301.304 с площ 1 516 кв. м. по местност „Сметището“, с. Бузовград

11:20

6 280,00

120

6.

Поземлен имот №301.305 с площ 562 кв. м. по местност „Сметището“, с. Бузовград

11:40

2 330,00

120

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 31.05.2022 г., при същите условия.

Ⅱ. Търговете ще се проведат на 19.05.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 с площ 458 кв. м., гр. Казанлък

10:00

21 110,00

140

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 с площ 883 кв. м. гр. Казанлък

10:20

49 740,00

140

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 с площ 1 252 кв. м. гр. Казанлък

10:40

64 110,00

140

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 с площ 423 кв. м., гр. Казанлък

11:00

19 490,00

140

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 с площ 375 кв. м., гр. Казанлък

11:20

17 280,00

140

6.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 с площ 590 кв. м., гр. Казанлък

11:40

28 700,00

140

7.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 с площ 559 кв. м., гр. Казанлък

12:00

30 060,00

140

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 01.06.2022 г., при същите условия.

Ⅲ. Търговете ще се проведат на 20.05.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 с площ 912 кв. м., гр. Казанлък

10:00

49 040,00

140

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 с площ 409 кв. м., гр. Казанлък

10:20

18 850,00

140

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 с площ 608 кв. м., гр. Казанлък

10:40

29 580,00

140

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 с площ 402 кв. м., гр. Казанлък

11:00

19 560,00

140

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 с площ 442 кв. м., гр. Казанлък

11:20

21 500,00

140

6.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 с площ 925 кв. м., гр. Казанлък

11:40

45 000,00

140

7.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 с площ 1110 кв. м., гр. Казанлък

12:00

59 680,00

140

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 02.06.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба.

Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на телефон 0431/98253; 0431/98243.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

публ. на 05.05.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220