Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 14.06.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г./

Община Казанлък, на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 788/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински имоти както следва:
Обект 1 - Общински терен – за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 13 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Ген. Радецки“, срещу Болницата, с обща площ от 35,48 кв. м.,   съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 142,00 лв. /сто четиридесет и два лева / без ДДС.
Обект 2 - Общински терен – за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 29 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 Пехотен Шипченски полк“, пред магазин „Кристи“, с обща площ от 16,00 кв. м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 130,00 лв. /сто и тридесет лева / без ДДС.
Обект 3 - Общински павилион за извършване на търговска дейност, с Позиция № 85 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в с. Бузовград, с обща площ от 34,72 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 190,00 лв. /сто и деветдесет лева / без ДДС.
Публичните търгове ще се проведат на 14.06.2022 год.
За обект 1 от 11:00 ч.; за обект 2 от 11:15 ч.;  за обект 3 от 11:30 ч. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 28.06.2022 год., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 30.05.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220