Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 17.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 01.07.2022 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ №675 от 28 април 2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №126/31.03.2016 г. за откриване на процедура за приватизация, реши: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 152 кв.м.; Адрес: гр. Казанлък, ул. “Чудомир“ №6, ет.4, обект 34; Предназначение на самостоятелния обект: „За офис“; Нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма обект (коридор), Под обекта: 35167.502.70.1.22, Над обекта: няма. Самостоятелният обект в сграда се намира на етаж 4 в Сграда с идентификатор 35167.502.70.1; предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70; Обектът е с РЗП 202,62 кв. м. и включва прилежащи части от общите части на сградата, при следните условия:
1. Търгът да се проведе на 17.06.2022 г. от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 01.07.2022 г., при същите условия.
2. Начална тръжна цена 180 800 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.
3. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
4. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
7. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
9. Оглед на обекта – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

Председател:
Н. Златанов /П/

публ. на 08.06.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220