Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи, гр. Казанлък и населените места на 24 и 25.08.2022 г., при липса на кандидати втора дата /14.09. и 15.09.2022 г./, при същите условия

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №1176/22.07.2022 г. и №1177/22.07.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №728 и №730 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведени на 30.06.2022 г., Протокол №41, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 24.08.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

П о   з  и  ц  и  я

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр. докум., (без дълж. ДДС)

1

ПИ с идентификатор 27499.341.5 с площ 357 кв.м. с. Енина

10:00

1 350

100

2

Поземлен имот №608.420 с площ 620 кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

10:15

3 430

100

3

Поземлен имот №608.422 с площ 706  кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

10:30

3 910

100

4

Поземлен имот №608.428 с площ 646 кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

10:45

3 570

100

5

Поземлен имот №608.419 с площ 576 кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

11:00

3 190

100

6

ПИ с идентификатор 27499.343.1028 с площ 385 кв.м., с. Енина

11:15

1 460

100

7

ПИ с идентификатор 27499.352.290 с площ 220 кв. м., с. Енина

11:30

830

100

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 14.09.2022 г., при същите условия.

 

Ⅱ. Търговете ще се проведат на 25.08.2022 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

П о   з  и  ц  и  я

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1

ПИ с идентификатор 35167.505.267 с площ по док. за собственост 11 441 кв.м.

10:00

743 600

120

2

ПИ с идентификатор 35167.505.65 с обща площ 3 572 кв.м.

10:15

232 200

120

3

УПИ XI-521 в кв. 63 с обща площ 780 кв. м., село Ясеново, общ. Казанлък

10:30

13 700

100

4

УПИ Ⅷ-757 в кв. 70 с обща площ 674 кв. м., село Бузовград, общ. Казанлък

10:45

13 700

100

5

УПИ V в кв. 87 с площ от 555 кв. м.,

село Горно Черковище, общ. Казанлък

11:00

8 500

100

6

УПИ Ⅶ-496 в кв. 46 с обща площ 615 кв. м., село Хаджидимитрово, общ. Казанлък

11:15

8 700

100

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 15.09.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба.

Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или тел.0431/98253; 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 29.07.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220