ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК

            Община Казанлък в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0017-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява подбор на персонал за социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, за следните длъжности:

 1. Трудотерапевт – 1 лице (пълно работно време – 8 часа);
 2. Гериатричен специалист – 1 лице (пълно работно време – 8 часа);
 3. Касиер/домакин - 1 лице (пълно работно време – 8 часа);
 4. Работник поддръжка/огняр - 1 лице (пълно работно време – 8 часа)

ТРУДОТЕРАПЕВТ

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – минимум средно
 2. Професионален опит – професионален опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 3. Познания в областта на работата с рискови целеви групи;
 4. Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки;
 5. Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 6. Способност за планиране и организиране на дейността;
 7. Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител на социална услуга в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;
 2. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;
 3. Сформира групи за потребители с общи интереси;
 4. Работи индивидуално и групово с потребители;
 5. Информира и обсъжда със семействата на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
 6. Води необходимата документация и отчетност;
 7. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.
 8. При необходимост обслужва потребителите на Дневния център при ставане, лягане, раздвижване, хранене, приемане на течности, асистиране при движение с помощни средства и всички останали ежедневни дейности. Асистиране при извършване на трудовотерапевтичните мероприятия, в които потребителите ще бъдат включени, според техните индивидуални потребности.

ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше (минимум степен бакалавър), по специалностите: Гериатрия, Гериатрични грижи
 2. Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с дементно болни лица е предимство;
 3. Компютърна грамотност – умение за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 4. Адаптивност и умения за работа с дементно болни лица;
 5. Отговорно и добронамерено отношение към потребителите и техните близки:
 6. Способност за планиране и организиране на дейността;
 7. Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Oсъществява интегрирани медико-социални грижи и услуги;
 2. Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на дневния център и в преразглеждането им;
 3. Води необходимата документация и отчетност;

КАСИЕР/ДОМАКИН

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно;
 2. Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство;
 3. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със счетоводна дейност;
 4. Способност за планиране и организиране на дейността;
 5. Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността

 1. Опазване на имуществото в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;
 2. Отговаря за доставките на активи, консумативи и материали, необходими за нуждите на Дневния център, съгласно сключените договори с доставчици;
 3. Води установената първична отчетност по приемане на стоки и материали;
 4. Води картотека на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло.
 5. Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определени срокове;
 6. Поддържа в изряден вид складовото помещение.

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА/ОГНЯР

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – минимум средно;
 2. Професионален опит – не се изисква;
 3. Специални умения – удостоверение за преминато обучение за работа с газови съоръжения, умения за работа с различни видове техника, извършване на ремонтни дейности;
 4. Способност за планиране и организиране на дейността; Умения за самостоятелна работа и работа в екип; 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Отговаря за техническата поддръжка на сградата;
 2. Отговаря и следи за правилната експлоатация на котелната инсталация и осигурява отоплението през зимния период;
 3. Отговаря и следи за противопожарното състояние на котелните помещения;
 4. Следи за състоянието и изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;
 5. Следи за поддържане на нормална температура в социалната услуга през отоплителния сезон  и  техническата изправност на уредите;
 6. Следи за състоянието на сградата, помещенията, дворното място и се грижи за поддържането им;
 7. Спазва  техниката на безопасност при работа със съоръжения, инсталации и ел. уреди;
 8. Съвместно с касиер-домакина прави заявки за необходими материали и консумативи за поддръжка на сградите и съоръженията;
 9. Поддържа газовите съоръжения, извършва ремонти дейности според своята компетентност.

 Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

 1. Първи етап – допускане по документи;
 2. Втори етап – интервю/събеседване;

Необходими документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 3. Автобиография/CV;
 4. Документ за самоличност – за сверка;
 5. Документ за завършено образование – заверено копие;
 6. Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
 7. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

          След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори по реда на КТ.

          Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на следния адрес https://www.kazanlak.bg/cat-697.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5.

          Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 31.08.2022 г. 17:30 ч. включително.

          Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-697.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

                                  

За допълнителна информация: Отдел „Образование и стратегическо планиране“ , 0431/98-285;

Приложение 1 - Заявление длъжност

Приложение 2 - Декларация лични данни

 

 

публ. на 23.08.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220