Местни избори 2023

Обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на Община Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на Община Казанлък:

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 16.09.2022г. в Информационния център на ул.“Искра“ №4 от 17,00ч.  ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Казанлък.

Изменението обхваща следните имоти, за които съгласно решение № 641 от 31.03.2022г. на Общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по искане на заинтересовани лица, както следва:

I.    В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1.   ПИ с идентификатор 35167.502.4002, представляващ УПИ III-8885, кв.43 по плана на гр. Казанлък, за промяна на режима на застрояване от /Оо/ за обществено обслужване/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/, собственост на „ГАЛАТЕРА“ ЕООД;

2.   ПИ с идентификатор 35167.504.7798, УПИ VII-7798 в кв.327 по плана на гр. Казанлък за промяна на режима на застрояването от нискоетажно жилищно /Жм/ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на автокомплекс, собственост на Койчо Христов Бъчваров.

II. Извън урбанизираните територии:

В землището на гр. Казанлък:

1.   ПИ с идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Казанлък, за промяна на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на „Раково инвест“ ЕООД- Светослав Златев Славов.

В землището на село Енина:

2.   ПИ с идентификатор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Димитров Крондев.

3.   ПИ с идентификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда, собственост на Калчо Жеков Жеков.

4.    ПИ с идентификатори 27499.181.4,  27499.181.55 и 27499.181.72 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Яни Костов Балездров.

5.   ПИ с идентификатор 27499.172.25 в землището на с.Енина, м-ст „Оградата“ за допустима  промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Симеон Радианов Дамянов.

6.   ПИ с идентификатор 27499.126.50 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в  предимно производствена зона /Пп1/ с цел изграждане на Автоработилница, собственост на Янко Вълчев Янков.

7.   ПИ с идентификатор 27499.125.35 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Севдалин Генков Чаушев.

8.   ПИ с идентификатори 27499.172.613 и 27499.172.612   в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Стефан Тончев Сейков и Недялка Тончева Сейкова.

В землището на гр. Крън:

9.   ПИ с идентификатор 40292.101.90 в землището на гр.Крън, м-ст „Бончово кладенче“,  за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Пенка Панайотова Щерева.

10.    ПИ с идентификатор 40292.109.1 в землището на гр.Крън, м-ст „Гърдова могила“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на производствена и складова база, собственост на „Трейдифай“ ЕООД, представлявано от Илия Иванов Пенчев.

11.    ПИ с идентификатор 40292.102.37, собственост на  Ахмед Али Качан и ПИ с идентификатор 40292.102.15, собственост на  Айдън Илязов Расимов в м-ст „Енинско“, и двата в землището на гр. Крън, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на град Шипка:

12.    ПИ с идентификатор 83199.81.653 в землището на гр.Шипка, м-ст „Пазарска чешма“, за допустима промяна на режима на застрояване от /Оо 3/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 4 м./ в /Оо 2/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 10 м./, с цел изграждане на хотел, собственост на Ахмед Али Качан.

В землището на с. Долно Изворово:

13.    ПИ с идентификатори 22633.42.8 и 22633.42.9  в землището на с. Долно Изворово, м-ст „Под село“, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Атие Юсменова Пазвантова.

В землището на с.  Хаджидимитрово:

14.    ПИ с идентификатор 77027.4.47 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима промяна на земеделската земя от „овощна градина“ в зона за производствени и складови дейности /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Алил Гюрселов Чаушев.

15.    ПИ с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Мерилика“ за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в зона за Производствени и складови дейности /Пп1/, с цел  изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на Афизе Ахмед Качан- Дерменджи, Ерджан Акиф Дерменджи и Ялдъз Фазлиева Дерменджи.

16.    ПИ с идентификатори 77027.6.54 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима   промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на работилница за ремонт на едрогабаритни транспортни и превозни средства, собственост на Таня Атанасова Петрова.

В землището на с. Шейново:

17.    ПИ с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.86.12 в землището на с. Шейново, за допустима промяна на земеделските земи в терени за инженерно- техническа инфраструктура /T/ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, собственост на „Аурора Соларис“ ООД, с управител Радослав Динев Динчев.

В землището на с. Голямо Дряново: 

18.    ПИ с идентификатор 15864.20.1 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Под село“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Радоил Дончев Рапалов и Стефан Дончев.

В землището на село Дунавци:

19.    ПИ с идентификатор 24075.24.60 в землището на село Дунавци, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/, с цел изграждане на складова сграда и фотоволтаична централа, собственост на Назъм Садък Муса.

В землището на село Копринка:

20.    ПИ с идентификатор 38563.152.2 в землището на с. Копринка, имот в горска територия, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за озеленяване /Оз3/ в рекреационна устройствена зона /Ок2/, с цел  за изграждане на жилищна/вилна сграда, собственост на Маргарита Денкова и Николай Христов Радев.

В землището на село Овощник:

21.    ПИ с идентификатор 53179.53.13, в землището на  с. Овощник, м-ст „Адалъка“,  за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Цветанка Иванка Песева.

В землището на село Розово:

22.    ПИ с идентификатор 62983.55.6 в землището на с.  Розово, м-ст „Черешака“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Стефанов Велев.

23.    ПИ с идентификатор 62983.59.1, м-ст „Сованлъка“ в землището на с. Розово, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Златка Костова Гуркова.

В землището на с.  Средногорово:

24.    ПИ с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилни сгради, собственост на Иван Димов Кантарски и Боян Асенов Филипов.

25.    ПИ с идентификатор 08446.153.21 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“ за  допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилна сграда, собственост на Михаил Тодоров Янушев.

26.    ПИ с идентификатори в землището на с.Средногорово: ПИ 68446.141.1, ПИ 68446.141.2, ПИ 68446.141.5,  ПИ 68446.141.6, ПИ 68446.141.40, ПИ 68446.169.31, ПИ 68446.169.34,  ПИ 68446.130.82, ПИ 68446.79.30, земеделски територии  за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.

27.    ПИ с идентификатори 40292.21.9,  ПИ 40292.21.8 и ПИ 40292.23.4 в землището на гр. Крън,  земеделски територии за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.

 

 

Материалите могат да се разгледат от заинтересованите лица от 15 до 17 часа всеки работен ден в срок  до 15.09.2022г. на гише № 2 в Центъра за информация и услуги на граждани.

Предложения, становища или възражения могат да се подават на гише №2 в Центъра за информация и услуги на граждани или на е-mail mayor@kazanlak.bg

 

публ. на 08.09.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220