Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 27.09.2022 г. /втора дата на 11.10.2022 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 1447/02.09.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., както следва:
- Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 86 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в с. Копринка, Център, с обща площ от 27,46 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 90,00 лв. /деветдесет лева / без ДДС.
- Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 77 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“, срещу магазин „Кристи“, с обща площ от 6 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 40,00 /четиридесет лева/ без ДДС.
- Общински павилион  № 4 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар, с обща площ от 6,00 кв.м., съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Казанлък, с Позиция № 76 от Приложение 12 на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък, с  начален месечен наем 50,00 лв. /петдесет лева / без ДДС.
Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 27.09.2022 г. за:- Обект /1 - от 10:30 часа; - Обект /2/ - от 10:45 часа; - Обект /3/ - от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.
При липса на кандидати втора дата – 11.10.2022 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обекта  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише  „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина” № 6.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на община Казанлък

 

 

 

публ. на 09.09.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220