ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК - Длъжност “Санитар“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК

            Община Казанлък в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0017-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява подбор на персонал за социална услуга, разкрита в рамките на проекта, „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, за следните длъжности:

 

1.      Санитар – 1 лице (пълно работно време – 8 часа);

 

САНИТАР

 

Изисквания за заемане на длъжността:

v     Образование –минимум средно;

v    Професионален опит – не се изисква, наличието на професионален опит в социална или здравна сфера е предимство;

v     Способност за планиране и организиране на дейността;

v     Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

v   Грижи се за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и дворното пространство в социалната услуга, като спазва въведените инструкции за хигиена и дезинфекция;

v    Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19;

v    Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;

v    Почиства и дезинфекцира кабинети и зали за работа, санитарни възли, подове, коридори и складови помещения;

v     Следи за състоянието на помещенията след напускането им;

v    Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения;

v    Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратите и дезинфектантите, с които работи;

v    Следи за повредите в различните помещения и уведомява за тях.

v    Поддържа личната хигиена на потребителите и им асистира при ползване на тоалетна и/или баня

v   При необходимост ги обслужва при ставане, лягане, раздвижване, хранене, приемане на течности, асистиране при движение с помощни средства и всички останали ежедневни дейности;

v   Приема и разпределя доставената в Дневния център храна; Разпределя индивидуалните порции, сервира и отсервира, измива посуда и прибори.

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

v    Първи етап – допускане по документи;

v    Втори етап – интервю/събеседване;

Необходими документи:

v    Заявление (по образец);

v     Декларация за обработка на лични данни (по образец);

v    Автобиография/CV;

v    Документ за самоличност – за сверка;

v    Документ за завършено образование – заверено копие;

v    Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

v    Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

          След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори по реда на КТ.

          Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на следния адрес https://www.kazanlak.bg/cat-697.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5.

          Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 14.10.2022 г. 17:30 ч. включително.

          Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-697.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

                                                    

За допълнителна информация: Отдел „Образование и стратегическо планиране“ , 0431/98-285;

 Приложение 1 - Заявление длъжност

Приложение 2 - Декларация лични данни

 

публ. на 06.10.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220