Спортно-развлекателни инициативи за преодоляване на негативните стереотипи чрез сближаване на различните общности

Дейност „Преодоляване на негативни стереотипи“

от проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък”, финансиран от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2022

 

Всяка етническа общност или малцинство по друг признак има своите качества и своите специфики. Малцинствата - етнически или по друг признак (например на хора с увреждания), са в по-неизгодна ситуация от доминиращата общност относно изява и реализация. В исторически план е натрупано негативно отношение към различния. С развитие на социалните мрежи и технологиите лесно се поддържа страх от неизвестното и непознатото. От друга страна технологиите намалиха контактите на живо между хората и общностите. Постепенно е изграден модел на отчуждение към малцинството. Този модел на поведение подхранва негативни нагласи и стереотипи между общностите. Спорадични рекламни кампании и теоретични постановки в медиите не допринасят особено за преодоляване на страха от непознатото и не помагат на хората от различните общности да се опознаят и сближат, да си помагат и да се допълват в едно единно общество. Страхът от непознатото е налице и от двете страни на съществуващото разделение - и у доминиращата общност и в представителите на малцинствените общности. За преодоляване на този негативен стереотип на страх и отчуждение и негативните нагласи към непознатото е планирана инициатива за сближаване на общностите, чрез събиране в малки групи (до 8 лица) на представители и на двете отчуждени страни и съвместно участие в позитивни, сплотяваща и обединяващи дейности под формата на спортно-развлекателни мероприятия - общо 50 броя.

 

Организацията се осъществява от Община Казанлък 

 

Изпълнението се осъществява от Туристическо дружество „Орлово гнездо“, гр. Казанлък.

 

Резултатите от дейността допринасят за постигане целта на проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък” за:

  • преодоляване на негативни стереотипи;
  • развитие на местните общности;
  • повишаване качеството на живот и социалното включване на уязвимите групи в община Казанлък.

Дейността се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2022 в рамките на проект BG05M9OP001-2.056-0020-C01 „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък”

 

 

За допълнителна информация и включване в инициативите:

GSM 0896 59 33 20 – г-жа Албена Минчева, Организатор инициативи, Община Казанлък

  Изтегли Документ
публ. на 12.10.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220