Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 02.11.2022 г. /втора дата на 16.11.2022 г. при същите условия/

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък, и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 1710/11.10.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти, както следва:
Обект /1/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 84 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в с. Овощник, ул. „Жельо Манолов“, с обща площ от 15,65 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 65,00 лв. /шестдесет и пет лева / без ДДС.
Обект /2/ Общински терен в Поземлен имот 35167.504.926 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 12 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, бул. „Братя Миладинови“, до Автогарата, с обща площ от 18 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 85,00 /осемдесет и пет лева/ без ДДС.
Обект /3/ Общински терен в Поземлен имот 35167.505.4905 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 21 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“, бивш тото пункт, с обща площ от 30,47 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 150,00 лв. /сто и петдесет лева / без ДДС.
Обект /4/ Общински терен в Поземлен имот 35167.501.16 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 11 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, до бл. 29, с обща площ от 22,28 кв.м. /12,28 кв.м. търговска площ и 10,00 кв.м. складова площ, съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 140,00 /сто и четиридесет лева/ без ДДС.
Обект /5/ Общински терен в Поземлен имот 35167.502.9100 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, петно № 4, с Позиция № 63 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Славянска“, зад Банята, с обща площ от 9,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/ без ДДС.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.
Публичните търгове да се проведат на 02.11.2022 год., както следва: - Обект /1/ от 10:30 часа, - Обект /2/ от 10:45 часа, - Обект /3/ от 11:00 часа, - Обект /4/ от 11:15 часа, - Обект /5/ от 11:30 часа в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 16.11.2022 г. , при същите условия.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга;
Оглед на имотите – 10:00 -16:00 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната наемна цена.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише  „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина” № 6.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98 221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

публ. на 17.10.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220