Местни избори 2023

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл.8  от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед  № 1765/20.10.2022 г. на Кмета на Община Казанлък

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“

 

 

Място на работа – Исторически музей „Искра“.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в ИМ“Искра“.

Правоотношение – Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал.6 от Закона за културното наследство

 

   I.Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 • Образование – висше, образователно- квалификационна степен „магистър“;
 • Професионално направление- „ История и археология“ и „ Социология, антропология и науки за културата“;
 • Професионален опит по специалността – 3 години;
 • Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Като предимство се счита:

 • Присъдени научни степени и звания;
 • Опит в областта на музейното дело  и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност;

 

 II.Начин на провеждане на конкурса

 • Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей „Искра“ за период от пет години, подробно разработена за първата от тях;
 • Събеседване;

 

 III.Необходими документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие /свободен текст/;
 • Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
 • Професионална автобиография;
 • Документ за завършено образование (копие);
 • Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копия);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата дейност за повече от 3 месеца;
 • Документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (копие);
 • Концепция до 10 печатни страници за дейността и развитието на Исторически музей „Искра“ за период от пет години /подробно разработена първата от тях/.

           Концепцията се предоставя- в девет екземпляра, в отделен, запечатан и ненадписан плик (бройките са съобразени с броя на членовете на комисията).

 

            Концепцията съдържа:

 • Анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;
 • Тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътища за постигането им;
 • Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • Етапи на реализация на концепцията.

 

          Предоставените копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

 

  IV.Място и срок за подаване на документите:

 

Място на подаване на документите:

 • Община Казанлък, ул. “Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише №2- „Деловодство“.

/всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч./

Телефон за информация: 0431/99547

 

Място на обявяване на списъците и съобщенията:

 • Табло в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, ул. “Розова долина“ № 6, както и електронната страница на Община Казанлък;

 

Срок за подаване на документите:

 • Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен печат и на електронната страница на Община Казанлък.

/до 17.30ч. на 21.11.2022 г., който не може да бъде по- кратък от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкурса- чл.1, т.3 от КТ/

 

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА  /П/

Кмет на Община Казанлък

 

публ. на 21.10.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220