Местни избори 2023

Обява за обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на Община Казанлък:

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 14.11.2022г. в ритуалната зала на общината от 17,00ч.  ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Казанлък.

Изменението обхваща следните имоти, за които съгласно решение № 787  от 29.09.2022г. на Общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по искане на заинтересовани лица, както следва:

  1. С вх.№168-7500-2#2/23.03.2022г. от Наско  Димитров Стоянов, управител на „Тракия Екоенерджи“ ЕООД, собственик на  ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10,  15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ.Казанлък.
  2. С вх.№194-Е-2461-1#2/23.03.2022г. от Ердинч Ариф Мустафа, собственик на  ПИ с идентификатори 80532.9.17, 80532.9.26 и  80532.9.34 по КККР на с. Черганово, общ.Казанлък.
  3. С вх. №  194-В-1638-1#1/28.06.2022г. от Видка Петкова Генчева, собственик на  ПИ с идентификатор 62983.55.3 по КККР на с. Розово, общ.Казанлък.
  4. С вх. №  194-И-2091-2/18.08.2022г. от Иван Йорданов Колев, собственик на  ПИ с идентификатор 27499.172.17 по КККР на с. Енина, общ.Казанлък
  5. С вх.№194-А-1103-1/14.09.2022г. от Ана Ангелова Божкова, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.11.20 по КККР на с. Копринка, общ.Казанлък
  6. С  вх.№194-М-9128-1/14.09.2022г. от Митко Валентинов Кадиев, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.11.17 по КККР на с. Копринка, общ.Казанлък
  7. С вх. №  168-543-8/ 01.09.2022г. от Неждет Зекерия Яшар-  управител на „Трон“ ЕООД, собственик на 161 бр.  имоти в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.

Материалите могат да се разгледат от заинтересованите лица от 15 до 17 часа всеки работен ден в срок  до 14.11.2022г. на гишето на техническата служба в Центъра за информация и услуги на граждани.  Предложения, становища или възражения могат да се подават на същото гише или на е-mail mayor@kazanlak.bg

 

 

1.ОУП_Тракия Екоенерджи_Г Дряново

2. ОУП_Ердинч_Черганово

3. ОУП_Видка Генчева_Розово

4.ОУП_Иван Колев_ Енина

5. ОУП_Ана Божкова_Копринка

6. ОУП_Митко Кадиев_Копринка

7.  ОУП_Неждет Яшар_Трон_Копринка

 

 

 

 

 

 

публ. на 10.11.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220