Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински обекти - ученически столове в седем училища на 22.11.2022 г. /втора дата на 29.11.2022 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1916/08.11.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните общински имоти както следва:

Обект 1 - Общински обект в Сграда с идентификатор 35167.506.3716.1 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК – Ученически стол в ОУ „Кулата“ гр. Казанлък, ул.“19-ти февруари“ №3, с обща площ от 70,88 кв. м. в т.ч./ зала за хранене от 50 кв. м., коридор 6,98 кв. м, разливна за храна с площ от 13,90 кв. м.,

с начален месечен наем в размер 106,00 лв./сто и шест / лв. без ДДС.

Обект 2 - Общински обект в Сграда с идентификатор 35167.506.3287.1 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК – Ученически стол в ОУ „Чудомир“ гр. Казанлък, ул. “Старозагорска“ №26 с обща площ от 234 кв. м. в т.ч./ зала за хранене от 164 кв. м., разливна за храна с площ от 70 кв. м., с начален месечен наем в размер 275,00 лв./двеста седемдесет и пет / лв. без ДДС.

Обект 3 - Общински обект в Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3395.1 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК – Ученически стол в ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“, с обща площ от 210 кв. м. в т.ч./ зала за хранене от 127 кв. м., коридор 24 кв. м, разливна за храна с площ от 47 кв. м.  и санитарен възел 12 кв. м., с начален месечен наем в размер 229,00 лв./двеста двадесет и девет / лв. без ДДС.

Обект 4 - Общински обект в Сграда с идентификатор 35167.504.1234.1 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК – Ученически стол в СУ „Екзарх Антим I“ гр. Казанлък,  ул. “Климент“ №2, с обща площ от 251,40 кв. м. в т.ч./ зала за хранене от 167 кв. м., коридор 5,10 кв. м, разливна за храна с площ от 76,30 кв. м.  и санитарен възел 3 кв. м., с начален месечен наем в размер 320,00 лв./триста и двадесет / лв. без ДДС.

Обект 5 - Общински обект в Сграда с идентификатор 35167.504.703.1 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК – Ученически стол в ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък, с обща площ от 235,00 кв. м. в т.ч./ зала за хранене от 105,00 кв.м., коридор 60,00 кв. м, разливна за храна с площ от 64,00 кв. м. и санитарен възел с площ от 6,00 кв. м./, с начален месечен наем в размер 362,00 лв./триста шестдесет и два / лв. без ДДС.

Обект 6 - Общински обект в Сграда с идентификатор 35167.502.6208.2 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК - Ученически стол в ОУ „Георги Кирков“ гр. Казанлък, с обща площ от 301,50 кв. м. в т.ч. / зала за хранене от 206,00 кв. м., коридор 21,00 кв. м, разливна за храна с площ от 42,00 кв. м. и санитарен възел 32,50 кв. м., с начален месечен наем в размер на 590,00 лв. /петстотин и деветдесет/ лв. без ДДС.

Обект 7 - Общински обект в Сграда с идентификатор 35167.501.470.3 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК - Ученически стол в ОУ „Н. Й Вапцаров“ гр. Казанлък, с обща площ от 367,00 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ от 261,00 кв. м, коридор с площ от 4,50 кв. м, разливна за храна с площ от 51,50 кв.м. и тоалетна с площ от 14,00 кв. м./, с начален месечен наем в размер на 540,00 /петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.

Условия за участие в публичните търгове:

  • Стойността на един купон е 4,00 лв. с ДДС;
  • За лица, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК/БУЛСТАТ. Когато кандидатът е юридическо лице, което не е регистрирано по търговския закон, допълнително се представя и удостоверение за актуално състояние, издадено до шест месеца от датата на търга.
  • Участникът следва да разполага минимум с един обект за приготвяне на готова храна (обект тип обществена кухня с дейност кетъринг), в който ще се извършва приготвянето на храната, отговарящ на действащите санитарно-хигиенни изисквания, притежаващ валидна регистрация по реда на чл. 26 или одобрение по реда на чл. 31 от Закона за храните.
  • Участникът следва да представи списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
  • Участникът следва да представи сертификат и/или документ, доказващ внедрена НАССР система за управление безопасността на храните и/или ISO 22000:2018 и/или еквивалент.
  • Участникът следва да разполага минимум с 1 (едно) собствено или наето транспортно средство, регистрирано по реда на чл. 55 от Закона за храните и вписано в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните. Същото трябва да отговаря на приложимите нормативни изисквания за транспортиране на готова храна (кетъринг).

Публичните търгове ще се проведат на 22.11.2022 год. За обект /1/ от 10:00 ч.; за обект /2/ от 10:15 ч.; за обект /3/ от 10:30 ч.; за обект /4/ от 10:45 ч.; за обект /5/ от 11:00 ч.; за обект /6/ от 11:15 ч.; за обект /7/ от 11:30 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 29.11.2022 г., при същите условия.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.

Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.

Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 15.11.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220