Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 29.11.2022 г. /втора дата на 13.12.2022 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1908/08.11.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински имоти както следва:

Обект 1 - Общински обект за извършване на търговска дейност, с Позиция № 11 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в УПИ I, кв. 4 в с. Розово, ул. „Освобождение“  № 1 - Автоспирка, с обща площ от 66,52 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 200,00 лв. /двеста лева / без ДДС.

Обект 2 - Общински обект, представляващ Сграда с идентификатор 35167.504.7051.1 по КККР на гр. Казанлък одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с Позиция № 17 от Приложение № 9 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Хан Аспарух“ № 75, с обща площ от 67,00 кв.м., с начален месечен наем 160,00 лв. /сто и шестдесет лева / без ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 29.11.2022 год. За обект /1/ от 11:15 ч.; за обект /2/ от 11:30 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 13.12.2022 г., при същите условия.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.

Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.

Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

публ. на 15.11.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220